ÚRSO uplatňuje pojem „5. regulačné obdobie“

Úrad na základe potrieb aplikačnej praxe zavádza pre súčasné regulačné obdobie označenie „5. regulačné obdobie“. Tento pojem tak nahradí doteraz používané číselné označenie súčasného regulačného obdobia: „od 1. januára 2017 do 31. decembra 2021“, resp. po predpokladanom prijatí Dodatku k Regulačnej politike na regulačné obdobie 2017 – 2021 označenie: „od 1. januára 2017 do 31. decembra 2022“.

Úrad zároveň začína pojem „5. regulačné obdobie“ uplatňovať vo svojich cenových rozhodnutiach.

Share this post