Podľa § 11 ods. 2 písm. e) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach dodávka plynu zraniteľným odberateľom, ktorým je podľa § 2 písm. l) bod 2. tohto zákona odberateľ plynu v domácnosti, podlieha cenovej regulácii. Podľa § 14 ods. 5 písm. c) tohto zákona je každý dodávateľ plynu, ktorý dodáva plyn koncovým odberateľom plynu v domácnosti, povinný predložiť úradu návrh ceny za dodávku plynu pre domácnosti na prvý rok regulačného obdobia v súlade s § 18 vyhlášky úradu č. 193/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve.

Podľa § 29 ods. 1 písm. h) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach je dodávateľ plynu povinný zverejniť na svojom webovom sídle alebo iným vhodným spôsobom, ktorý zaručuje prístup verejnosti, cenu za regulovanú činnosť, ktorá podlieha cenovej regulácii, vrátane podmienok jej uplatnenia do troch pracovných dní odo dňa doručenia cenového rozhodnutia. Regulovaný subjekt je oprávnený fakturovať platné ceny tovarov a služieb až po doručení úradom schváleného cenového rozhodnutia.

Podľa § 17 ods. 14 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov je dodávateľ plynu povinný riadne a úplne informovať na vyhotovenej faktúre alebo v materiáli zasielanom súčasne s faktúrou odberateľa plynu v domácnosti o skladbe jednotlivých zložiek ceny za dodávku plynu vrátane ich jednotkovej ceny. Informácia o skladbe jednotlivých zložiek ceny za dodávku plynu obsahuje najmä jednotkovú cenu za nákup plynu vrátane obchodnej činnosti dodávateľa plynu, prepravu plynu, distribúciu plynu a skladovanie plynu.

Zoznam vydaných cenových rozhodnutí za dodávku plynu pre domácnosti

Úrad zverejňuje právoplatné rozhodnutia za dodávku plynu pre domácnosti na svojej webovej stránke v časti Rozhodnutia.
Tu sa nachádza ich zoznam v abecednom poradí.

Na rok 2014 úrad vydal cenové rozhodnutia na dodávku plynu pre domácnosti pre tieto regulované subjekty.

V prípade problémov so zobrazovaním stránky s rozhodnutiami je nutné aby správca Vášho internetového pripojenia povolil sťahovanie súborov na porte 8088 (protokol http).