ÚRSO z vlastného podnetu zníži ceny plynu

Na základe vývoja cien na medzinárodnom trhu so zemným plynom Úrad pre reguláciu sieťových odvetví dospel k názoru, že trend znižovania cien na trhoch je potrebné premietnuť aj do regulovaných cien pre odberateľov plynu v domácnostiach a pre malé podniky.

Úrad preto začal z vlastného podnetu cenové konanie voči všetkým dodávateľom plynu vo veci zníženia ceny zemného plynu pre domácnosti a malé podniky. Celkovo sa jedná o 42 regulovaných subjektov,“ povedal predseda úradu Andrej Juris.

Časový harmonogram cenových konaní zohľadňuje legislatívne termíny a časové riziká vyplývajúce z možných obmedzení v dôsledku pandémie COVID-19. Účinnosť znížených cien bude plošne uplatnená od 1. januára budúceho roka. O výsledku, ako aj o konkrétnych zmenách v cenách za dodávku zemného plynu bude regulačný úrad informovať verejnosť hneď po skončení cenových konaní.

Share this post