Na Slovensku stúpla spotreba pitnej vody

Celková spotreba pitnej vody dodanej verejnými vodovodmi v SR bola v roku 2019 na úrovni 209,4 mil. m³. Zároveň bolo u nás v minulom roku vyprodukovaných 224,8 mil. m³ odpadovej vody odvedenej verejnými kanalizáciami.

Pitná voda - Odberatelia na Slovensku v roku 2019 celkovo spotrebovali 209,4 mil. m³ pitnej vody. Celkové množstvo spotrebovanej pitnej vody verejnými vodovodmi sa tak medziročne zvýšilo o 1 mil. m³, čo oproti roku 2018 predstavuje nárast o 0,5 %. Najväčší podiel majú vodárenské spoločnosti, ktoré dodali 194,4 mil. m³, čo predstavuje až 93 % z celkovej spotreby pitnej vody. Malé regulované subjekty a obce, ktoré prevádzkujú verejné vodovody II. kategórie, dodali obyvateľom celkovo 7,7 mil. m³, (3,7 %) a obce prevádzkujúce verejné vodovody III. kategórie spolu dodali 7,2 mil. m³ (3,5 %).

Odpadová voda - Z celkového množstva vyprodukovanej odpadovej vody v minulom roku, t. j. 224,8 mil. m³ odpadovej vody, odviedli vodárenské spoločnosti takmer 90 %. Celkovo bolo vodárenskými spoločnosťami odvedených a vyčistených 202,2 mil. m³ odpadových vôd. Malé subjekty a obce prevádzkujúce verejné kanalizácie II. kat. odviedli a vyčistili viac ako 14 mil. m³ (6,3 %) a obce prevádzkujúce verejné kanalizácie III. kat. 8,3 mil. m³ odpadových vôd (3,7%). Celkovo úrad môže konštatovať nárast množstva produkcie odpadových vôd oproti roku 2018 o 1 mil. m³ odpadových vôd, teda medziročné zvýšenie o 0,4 %.

Počet regulovaných subjektov - Úrad evidoval k 31. 12. 2019 v oblasti vodného hospodárstva celkovo 655 regulovaných subjektov prevádzkujúcich verejné vodovody a verejné kanalizácie, z toho bolo 526 obcí prevádzkujúcich verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu III. kategórie, 115 malých regulovaných subjektov a obcí prevádzkujúcich verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu II. kategórie a 14 vodárenských spoločností.

 

Share this post