ÚRSO stráži férové ceny vody pre slovenské domácnosti a podnikateľov

Prísne posudzovanie návrhov úprav cien vodného a stočného od regulovaných subjektov, zavedenie koncepcie ochrany zraniteľných odberateľov aj v oblasti vodárenstva a do budúcna tiež systémová reforma celého systému regulácie vodárenstva vo väzbe na ekologizáciu a s tým spojené využitie eurofondov. To sú priority predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví  Andreja Jurisa v oblasti regulácie vodného hospodárstva na Slovensku.

„Na súčasné cenové návrhy od regulovaných subjektov sa úrad samozrejme pozerá z hľadiska štandardnej cenovej regulácie.  Keď predložia racionálne a zdokladované argumenty, ceny zreálňujeme. Zároveň však vždy hľadáme všetky možné neoprávnené náklady a maximálne sa snažíme znížiť cenu vody pre obyvateľov,“ zdôrazňuje Andrej Juris.

ÚRSO napríklad Bratislavskej vodárenskej spoločnosti v auguste tohto roka povolil nárast ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody o + 8,3 % , hoci pôvodne BVS navrhovala +19,3%. Úrad pritom v cenovom konaní vylúčil náklady na túto činnosť vo výške viac ako 3,3 mil. eur. Priemerná cena vodného a stočného sa tak pre trojčlennú rodinu v hlavnom meste nezvýši celkovo o 2,50 eura mesačne, ale len o 1,80 eura za mesiac. Podobne aj Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti v auguste 2020 úrad „okresal“ ich pôvodný návrh na nárast ceny za odvádzanie odpadovej vody z 19 % na + 8,8 %  vylúčením nákladov vo výške viac ako 2,7 mil. eur. Priemerná trojčlenná domácnosť  tak bude mať celkový nárast výdavkov o + 0,87 eura za mesiac. „Sociálne odkázaným rodinám, ktoré majú problém splácať náklady za vodné a stočné štát musí pomôcť, preto chceme aj vo vodárenstve presadiť uplatňovanie koncepcie ochrany zraniteľných odberateľov,“ zdôrazňuje  predseda ÚRSO.

ÚRSO v tejto súvislosti chce zároveň vyzvať predstaviteľov samospráv miest a obcí, aby sa ako akcionári miestnych vodohospodárskych podnikov v záujme svojich občanov sami iniciatívne zaujímali o predkladané cenové návrhy na zmenu cien vodného a stočného, v rámci možností ich aj kontrolovali a aby tak v  maximálne možnej miere eliminovali prípadný dopad zmeny cien na svojich odberateľov.  „Na druhej strane nemožno zabúdať ani na problémy sektoru vodárenstva, ktorý v minulosti musel často znášať  rozhodnutia, vďaka ktorým ceny vodného a stočného u nás niekedy skutočne nezodpovedajú reálnym nákladom na dodávku a odkanalizovanie vody. Preto je dôležité, aby sa aj tieto ceny zreálnili, samozrejme pri citlivom vnímaní sociálnych a spoločenských dopadov na zraniteľných odberateľov,“ zdôraznil Andrej Juris.

Predseda úradu zároveň vníma aj značné podinvestovanie vodárenskej infraštruktúry, ktorá nie je dobrom stave a v tejto súvislosti vidí aj potenciál využitia  zdrojov z EÚ pre modernizáciu a ekologizáciu v tomto odvetví. Tým by sa podarilo zlepšiť hospodárnosť našich vodárenských spoločností, ktoré v tomto porovnávaní zaostávajú za zvyškom Európy.  

 

Share this post