Chystáte sa zmeniť dodávateľa? Na toto určite nezabudnite.

Svojho dodávateľa elektriny, či plynu si na Slovensku volíme sami, každý podľa vlastného slobodného výberu a preferencií. Sú však základné pravidlá, na ktoré by sme nemali zabúdať, ak sa nechceme v budúcnosti dostať do zbytočných problémov. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví pred každou zmenou dodávateľa elektriny/plynu odporúča spotrebiteľom overiť si:

  • či je zmluva s Vaším súčasným dodávateľom elektriny/plynu uzatvorená na dobu určitú alebo na dobu neurčitú (viazanosť),
  • či ste v predchádzajúcom období neuzatvorili dodatok k zmluve, ktorý by ovplyvňoval viazanosť Vašej súčasnej zmluvy,
  • či sa viazanosť Vašej zmluvy uzatvorenej na dobu určitú automaticky ne/predlžuje (ne/prolonguje),
  • prípadné poplatky za predčasné ukončenie zmluvy,
  • aké sú možnosti ukončenia zmluvného vzťahu podľa zákona alebo podľa obchodných podmienok Vášho súčasného dodávateľa elektriny/plynu. Podľa zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o energetike“) máte právo bezodplatne vypovedať zmluvu v prípadoch:
    • zmeny ceny za dodávku elektriny/plynu
    • zmeny obchodných podmienok dodávky elektriny/plynu.

Ďalšie dôležité informácie nájdete tu.

Share this post