ÚRSO neprerušil kontroly ani počas pandémie

Pandémia koronavírusu ovplyvnila kontrolnú činnosť Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ale nezastavila ju. V období II. štvrťroka 2020, teda od 01. 04. 2020 do 30. 06. 2020 úrad ukončil 11 kontrol v regulovaných subjektoch a vydal 11 rozhodnutí s celkovou výškou uložených pokút 40 900 eur. Toto obdobie bolo pritom významne poznačené epidemiologickými opatreniami v Slovenskej republike súvisiacimi so šírením koronavírusu, kvôli čomu muselo dôjsť aj k utlmeniu vykonávania kontrol z dôvodov nemožnosti výkonu kontroly na mieste. Kontroly úradu však prebiehali najmä elektronicky s prihliadnutím na možnosti kontrolovaných subjektov komunikovať a vypracúvať kontrolórom požadované údaje. Z uvedených dôvodov bol celkový výkon kontrol mierne spomalený, ale napriek zložitým podmienkam sa nezastavil.

Pre porovnanie, v období od 01. 01. 2020 do 30. 06. 2020 úrad ukončil celkovo 26 kontrol v regulovaných subjektoch. Z výsledkov kontrol vyplýva, že medzi najčastejšie porušenia v elektroenergetike a plynárenstve patrí podnikanie v energetike (dodávka elektriny alebo plynu) bez povolenia, prípadne rozpočítavanie dodávky energií bez oznámenia úradu do 30 dní od začiatku. Ďalej je to neposkytnutie pravdivých údajov v predloženom vyhodnotení štandardov kvality, chyby vo vyúčtovaniach a faktúrach (napr. absencia povinných zákonných informácií o podiele obnoviteľných zdrojov energie, informácie o štandardoch kvality a pod.) a účtovanie cien bez cenového rozhodnutia úradu. V oblasti vodárenstva boli najčastejšími deliktmi chybné údaje v tabuľkách predložených na základe výzvy úradu a nesprávne (v rozpore s cenovým rozhodnutím) účtovanie ceny za dodávku a distribúciu vody a za čistenie odpadovej vody. V oblasti teplárenstva bolo najčastejším deliktom, že dodávateľ tepla nezúčtoval so svojimi odberateľmi neoprávnené náklady zahrnuté vo variabilnej alebo fixnej zložke maximálnej ceny tepla, čím ich zadržal pre seba až do splnenia opatrenia úradu na ich vrátenie a taktiež podnikanie v oblasti teplárenstva bez povolenia.
Úrad má v súčasnosti rozpracovaných ďalších 25 kontrol v regulovaných subjektoch.

Share this post