Zmeny v podnikaní v tepelnej energetike

V druhom štvrťroku 2020 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vydal v tepelnej energetike šesť nových povolení na podnikanie, celkovo bolo vykonaných 27 zmien povolení. Zmeny povolení sa týkali prevažne zmien v sústave zariadení, zmien zodpovedných zástupcov alebo zmien sídla. Zrušené bolo jedno povolenie. Pre porovnanie, v prvom štvrťroku 2020 nebolo v tepelnej energetike vydané žiadne nové povolenie, celkovo bolo vykonaných 34 zmien povolení a zrušené boli tri povolenia. Platných povolení na podnikanie v tepelnej energetike v Slovenskej republike bolo k 30. 06. 2020 - 350.

Kompletné informácie o jednotlivých subjektoch a ich vydaných a zrušených povoleniach na podnikanie v tepelnej energetike v SR do 30. 06. 2020 (XLS)

Share this post