Vyhláška úradu - novela pravidiel trhu

Úrad oznamuje, že v Zbierke zákonov SR bola uverejnená vyhláška úradu č. 181/2020 Z.z. z 25. mája 2020, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška úradu č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v znení neskorších predpisov.

Share this post