Parlament schválil záverečný účet ÚRSO

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti dňa 2. júla 2020 schválil Návrh záverečného účtu úradu za rok 2019. Na pôde parlamentu úrad v tejto záležitosti zastupovali podpredseda zastupujúci predsedu úradu Milan Kubala, generálna riaditeľka sekcie ekonomiky a vecnej regulácie Renáta Pisárová a generálna riaditeľka sekcie cenovej regulácie Slávka Jánošíková. Záverečný účet úradu za rok 2019 bol vypracovaný v súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a v súlade so smernicou Ministerstva financií SR na vypracovanie záverečných účtov kapitol štátneho rozpočtu a štátnych fondov. Milan Kubala prítomných poslancov oboznámil s činnosťou úradu a plnením úloh odborných útvarov, vyhodnotil jednotlivé ekonomické ukazovatele, zhodnotil zamestnanosť na úrade a doložil príslušné tabuľky. Nasledovala živá diskusia - poslancov zaujímala napríklad problematika vyberania pokút, ochrany spotrebiteľov, či okolnosti kontroly RAB z roku 2016. Poslanci výboru NR SR pre hospodárske záležitosti napokon Návrh záverečného účtu úradu za rok 2019 hlasmi väčšiny prítomných schválili.

Share this post