Zákon káže, úrad plní - ochrana peňazí daňových poplatníkov

Úrad musí reagovať na neustále zavádzajúce mediálne vyjadrenia niektorých výrobcov elektriny, ktorí boli počas poberania podpory v oneskorení úhrad svojich záväzkov voči štátu a tak strácajú nárok priamo zo zákona o podpore č. 309/2009 Z. z.

O „protiprávnom konaní“ úradu nemôže byť ani reči. Práve naopak. Ak by totiž úrad neoznámil stratu nároku na podporu pre niektorých podnikateľov s podlžnosťami voči štátu, práve vtedy by sa dopúšťal protizákonného konania! Tak je jednoducho postavený zákon, ktorý chráni peniaze daňových poplatníkov a tento zákon si nevymyslel úrad, ale úrad sa ním musí riadiť. Všetky skutočnosti tohto prípadu predseda úradu už podrobne vysvetlil minulý týždeň aj členom Výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti a nikto ani z poslancov si nedovolil tvrdiť, že ide o „protiprávne konanie.“ Naopak, aj fakt, že ministerstvo hospodárstva už začalo pracovať na novele príslušného zákona svedčí o tom, že ide o „problém“ samotného zákona z dielne NR SR a rozhodne nie „protiprávneho konania“ zo strany úradu. Pre vysvetlenie:  zoznam výrobcov elektriny z OZE a VÚ KVET s nárokom na podporu sa aktualizoval každý rok a to na základe toho, že každý výrobca elektriny v hláseniach, zasielaných úradu a jednotlivým prevádzkovateľom regionálnych distribučných sústav do roku 2018  (z. č. 309/2009  § 4 ods. 2 písm. c) v znení platnom do 31.12.2018)  vyhlásením uvádzal, že si uplatňuje nárok na podporu na nasledujúci rok, čím výrobca elektriny v zmysle zákona deklaroval, že má splnené všetky zákonné náležitosti a podpora mu bola vyplácaná v zmysle zákona v dobrej viere. Novelou zákona o podpore č. 309/2009 Z. z. predmetná povinnosť zasielania hlásení zanikla. Následne bol úrad povinný overovať plnenie finančných povinností subjektov voči štátu vyžiadaním si údajov od príslušných orgánov verejnej moci.  Umožnilo to prijatie 3. antibyrokratického balíčka v roku 2019, na základe ktorého úrad musí zisťovať u príslušných orgánov potrebné údaje o účastníkoch konaní, v tomto prípade informácie o daňových nedoplatkoch, či nedoplatkoch na zdravotnom a sociálnom poistení. Úrad pri overovaní týchto povinností preveril celé obdobie od roku 2014 aj v súvislosti s tým, či regulované subjekty predkladali v predmetných hláseniach  do roku 2018 pravdivé údaje. Výrobcovia elektriny, ktorí boli počas poberania podpory v oneskorení úhrad záväzkov voči štátu, tak strácajú nárok priamo zo zákona o podpore č. 309/2009 Z. z., nie rozhodnutím úradu. Úrad si len splnil svoju zákonnú povinnosť – vypracoval a uverejnil zoznam a zaslal informácie zúčtovateľovi podpory, spoločnosti OKTE. Nič viac, nič menej.

 

Share this post