Upozornenie pre regulované subjekty vodného hospodárstva o zasielaní skutočných údajov za rok 2019

Pre regulované subjekty, ktoré vykonávajú regulované činnosti: výroba, distribúcia a dodávka pitnej vody verejným vodovodom a odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou.

Podľa § 12 vyhlášky č. 21/2017 Z. z. sa do 31. mája 2020 úradu predkladajú skutočné údaje za predchádzajúci rok 2019 osobitne za každú regulovanú činnosť podľa príloh č. 1 až 16 vyhlášky č. 21/2017 Z. z. v listinnej podobe (ako prílohy cez portál www.slovensko.sk alebo poštou) a súčasne sa vyplnené prílohy č. 1 až 16 predkladajú aj v elektronickej podobe v súboroch uverejnených na webovom sídle úradu v sekcii Informačný servis - Tlačivá a formuláre - Vodné hospodárstvo - Prílohy k vyhláške č. 21/2017 Z. z.

Prílohy vyhlášky za rok 2019 je potrebné vyplniť podľa „Usmernenia k predkladaniu skutočných údajov za rok 2018“ uverejneného na webovom sídle úradu v sekcii Informačný servis – Vodné hospodárstvo a vo všetkých prílohách je potrebné uviesť rok, namiesto „rok t“, za ktorý sa skutočné údaje predkladajú (rok 2019).  

 

Share this post