Prehľad o účastníkoch trhu s elektrinou

Úrad pripravil sumár o rozhodujúcich účastníkoch na trhu s elektrinou v Slovenskej republike v minulom roku:

  • Slovenské elektrárne, a.s., ako najvýznamnejší výrobca elektriny, ktorý v roku 2019 zabezpečoval z vlastných zdrojov 65,94 % z výroby elektriny v rámci SR. Výroba elektriny v objeme 18 865 GWh zabezpečovala 62,24 % spotreby elektriny v rámci SR. Inštalovaný výkon vlastných zariadení Slovenských elektrární, a.s., na výrobu elektriny bol 4 081 MW,
  • podporovaní výrobcovia elektriny z OZE a VU KVET. Na rok 2019 bolo predpokladané množstvo vyrobenej elektriny z OZE na doplatok vo výške 2732 GWh a množstvo elektriny vyrobenej VU KVET na doplatok vo výške 2468 GWh,
  • SEPS, a.s., ako výhradný držiteľ povolenia na prenos elektriny, prevádzkovateľ prenosovej sústavy, plniaci aj úlohy energetického dispečingu (zabezpečoval vyrovnanú bilanciu na vymedzenom území SR),
  • OKTE, a.s., ako organizátor krátkodobého trhu s elektrinou a inštitúcia na vyhodnocovanie a organizovanie krátkodobého trhu s elektrinou a zabezpečovanie zúčtovania, vyhodnotenia a vysporiadania odchýlok na území SR,
  • Západoslovenská distribučná, a.s., Stredoslovenská distribučná, a.s. a Východoslovenská distribučná, a.s., ako výhradní prevádzkovatelia regionálnych distribučných sústav na príslušných častiach vymedzeného územia, do ktorých bolo pripojených viac ako 100 000 odberných miest.

Okrem uvedených troch distribučných spoločností pôsobilo na trhu s elektrinou aj 142 držiteľov povolení na distribúciu elektriny. Išlo o prevádzkovateľov miestnych distribučných sústav v areáloch výrobných, ale aj nevýrobných spoločností, do ktorých bolo pripojených menej ako 100 000 odberných miest,

  • ostatné subjekty s povolením podnikať v elektroenergetike, ktorých bolo spolu 386.

Share this post