Pre spotrebiteľa - podnety a riešenia sporov - usmernenia ako postupovať

Úrad poskytuje svoju právnu pomoc odberateľom aj v čase pandémie Covid-19. Ako orgán štátnej správy pre oblasť regulácie v sieťových odvetviach s celoslovenskou pôsobnosťou vybavuje podnety odberateľov elektriny, plynu, tepla a vody, ktoré sa týkajú najmä dodržiavania práv a povinností dodávateľov a prevádzkovateľov distribučných sietí a sústav. Úradu je možné doručiť podanie, ktorým odberateľ popisuje postup regulovaného subjektu, s ktorým nesúhlasí. Výsledkom vybavovania podania je stanovisko, ktoré informuje odberateľa o zistených skutočnostiach a podrobnostiach vybavovania jeho podania. Úradu je možné doručiť návrh na alternatívne riešenie sporu, ktorého cieľom je uzatvorenie dohody medzi odberateľom a dodávateľom, ktorá bude akceptovateľná pre obe strany sporu. Bližšie podrobnosti a usmernenia ako postupovať nájdete na týchto odkazoch:

 

 

Share this post