Medzinárodné aktivity úradu

Úrad aj v uplynulom roku intenzívne spolupracoval s orgánmi Európskej únie, medzinárodnými organizáciami a partnerskými regulačnými orgánmi členských štátov.

Úrad sa v roku 2019 pravidelne zúčastňoval na zasadnutiach Rady regulátorov pri Agentúre Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER), kde mal možnosť vyjadrovať svoje pozície pri tvorbe a schvaľovaní záväzných spoločných pravidiel pre trhy s elektrinou a plynom. Úrad sa tiež zúčastňoval paralelných zasadnutí Rady európskych energetických regulátorov (CEER), kde obnovil svoje členstvo v júli 2019. CEER je platformou združujúcou národné regulačné orgány v oblasti energetiky v Európskej únii. Zabezpečuje vzájomnú spoluprácu a výmenu osvedčených regulačných postupov, pričom dopĺňa činnosť ACER. Úrad tak opätovne získal možnosť vyjadrovať na najvyššej úrovni k vízii a najnovšiemu smerovaniu energetiky v EÚ, najmä s ohľadom na pripravovanú novú legislatívu v oblasti jednotného trhu s plynom, či budúceho prepojenia sektorov (sector coupling).

Zástupcovia úradu uskutočnili v minulom roku niekoľko zahraničných pracovných ciest, aby spolupracovali s partnerskými regulačnými úradmi pri nastavovaní a implementácii sieťových predpisov v regióne CORE. Dôležitá bola účasť zástupcov úradu na viacerých rokovaniach Európskej komisie s členskými štátmi, regulátormi a zainteresovanými regulovanými subjektmi  pre účely stanovovania kritérií pre posudzovanie tzv. projektov verejného záujmu (PCI), ktoré majú nárok na spolufinancovanie zo strany EÚ a medzi ktorými boli aj kandidátske projekty slovenských subjektov.

Úrad naďalej svojou účasťou na rokovaniach vyjadroval podporu dočasnému projektu prepojenia trhov s elektrinou MRC a 4M MC metódou NTC (čistej prenosovej kapacity). Ako člen Regionálnej asociácie  energetických regulátorov (ERRA) sa zástupcovia úradu zúčastnili výročného valného zhromaždenia asociácie a tiež medzinárodnej konferencie ERRA o investíciách a regulácii v energetike mapujúcej najnovšie trendy v tejto oblasti.  V máji 2019 úrad na svojej pôde privítal návštevu delegácie rakúskeho regulátora E-Control, ktorej dominovala predovšetkým výmena vzájomných skúseností a pohľadov na špecifické témy trhu s plynom či elektrinou. Zástupcovia úradu sa zúčastnili aj na rokovaní Energetického spoločenstva (Energy Community) týkajúceho sa Ukrajiny, kde sa diskutovalo o koordinovanom režime výpočtu kapacity pre cezhraničné výmeny elektriny medzi Ukrajinou a členskými štátmi EÚ (SR, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko).

Úrad si naďalej plnil svoje povinnosti vyplývajúce z nariadenia (EÚ) č. 1227/2011 o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou (REMIT), ktoré stanovuje pravidlá pre účastníkov trhu aktívnych na veľkoobchodných trhoch s energiou a zakazuje zneužívanie dôverných informácií v obchodnom styku a manipuláciu s trhom. Úrad prešetroval v minulom roku niekoľko prípadov podozrenia na možné porušenie povinnosti uverejňovať dôverné informácie podľa článku 4 REMIT, pričom za týmto účelom úspešne ukončil vytvorenie špeciálne zabezpečeného pracoviska v priestoroch úradu a získal od ACER prístup do Nástroja pre správu prípadov (Case Management Tool). Nástroj CMT do budúcnosti umožní efektívnejšiu a bezpečnejšiu komunikáciu medzi úradom, partnerskými regulačnými úradmi EÚ a ACER vo fázach prešetrovania prípadov porušenia REMIT. Zástupcovia úradu sa tiež v septembri zúčastnili na výročnom Fóre ACER týkajúceho sa vývoja v oblasti implementácie a vynucovania dodržiavania REMIT. K 31. 12. 2019 bolo v národnom registri účastníkov trhu, ktorý spravuje úrad a ktorý je súčasťou centralizovaného európskeho registra účastníkov trhu (CEREMP), zaregistrovaných celkovo 116 účastníkov trhu. Výsledkom registrácie je pridelenie osobitného identifikátora, tzv. ACER kódu, prostredníctvom ktorého účastník trhu oznamuje údaje cez tzv. registrované reportovacie miesto (RRM), ktorými sú v SR spoločnosti OKTE, a.s., a Solien, s.r.o.

Share this post