Oznámenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví k Zoznamu výrobcov elektriny prevádzkujúcich zariadenia na výrobu elektriny, ktorým zaniklo právo na podporu podľa § 3 ods. 1 písm. c) alebo e) zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 309/2009 Z. z.“) v dôsledku právnej skutočnosti podľa § 3b ods. 5 písm. c) zákona č. 309/2009 Z. z. (ďalej len „Zoznam výrobcov, ktorým zaniklo právo na podporu“).

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) zverejnil 16. marca 2020 v súlade s § 3b ods. 7 zákona č. 309/2009 Z. z. na svojom webovom sídle Zoznam výrobcov, ktorým zaniklo právo na podporu. Súčasne úrad informoval spoločnosť OKTE, a. s. ako zúčtovateľa podpory o zariadeniach výrobcov, ktorým zaniklo právo na podporu podľa tohto zákona.

Úrad pri výkone svojej pôsobnosti zisťovania vyrovnania finančných záväzkov regulovaných subjektov na účely splnenia podmienok podpory podľa zákona č. 309/2009 Z. z.  postupoval v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii). Úrad teda získava a používa údaje evidované v informačných systémoch verejnej správy. V prípade Zoznamu výrobcov, ktorým zaniklo právo na podporu zverejnenom na webovom sídle úradu, úrad získaval a používal údaje poskytnuté Sociálnou poisťovňou.

Úrad preto odporúča výrobcom uvedeným na Zozname výrobcov, ktorým zaniklo právona podporu ku konkrétnemu dňu uvedenému v tomto zozname, aby v prípade akýchkoľvek pochybností kontaktovali Sociálnu poisťovňu.

Ak sa preukáže, že v prípade konkrétneho zariadenia výrobcu elektriny uvedeného v tomto Zozname  neboli splnené podmienky pre zánik práva na podporu podľa §3b ods.5 písm. c) zákona č. 309/2009 Z. z.,

  • teda výrobca elektriny nikdy nedlžil sumy na sociálnom poistení alebo príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie a Sociálna poisťovňa nevydala predpis podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení,
  • alebo výrobca dlžné sumy na sociálnom poistení alebo príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie zaplatil v lehote 15 dní od doručenia predpisu podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení  Sociálnou poisťovňou,

a Sociálna poisťovňa takúto skutočnosť oznámi úradu, úrad zaktualizuje Zoznam výrobcov, ktorým zaniklo právo na podporu výmazom takéhoto zariadenia výrobcu alebo výrobcu a následne túto skutočnosť oznámi spoločnosti OKTE, a.s.