Zoznam výrobcov elektriny prevádzkujúcich zariadenia na výrobu elektriny, ktorým zaniklo právo na podporu podľa § 3 ods. 1 písm. c) alebo písm. e) zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 309/2009 Z. z.“) v dôsledku právnej skutočnosti podľa § 3b ods. 5 písm. c) zákona č. 309/2009 Z. z.  

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 9 ods. 1 písm. l) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach vykonáva zisťovanie vyrovnania finančných záväzkov regulovaných subjektov voči štátu na účely cenovej regulácie, vecnej regulácie a splnenia podmienok podpory podľa osobitného predpisu (zákon č. 309/2009 Z. z.).

Podľa § 3b ods. 5 písm. zákona č. 309/2009 Z. z. právo na podporu doplatkom alebo  príplatkom podľa § 3 ods. 1 písm. c) alebo písm. e) zaniká pre zariadenie výrobcu elektriny, ak počas doby podpory podľa § 3 ods. 6

a) výrobca elektriny neuhradil daňový nedoplatok na dani okrem úroku z omeškania, úroku a pokuty ani v lehote určenej v daňovej exekučnej výzve správcu dane podľa osobitného predpisu (§ 91 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) alebo ani v lehote pätnástich dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o odvolaní výrobcu elektriny proti daňovej exekučnej výzve, ak podal výrobca elektriny odvolanie proti daňovej exekučnej výzve a v rozhodnutí o odvolaní bola potvrdená povinnosť výrobcu elektriny nedoplatok uhradiť, alebo ani v lehote určenej v upovedomení o začatí exekúcie podľa osobitného predpisu (zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov) alebo ani v lehote pätnástich dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o námietkach proti exekúcii alebo právoplatnosti rozhodnutia o odvolaní proti rozhodnutiu, ktorým sa vyhovelo námietkam, ak podal výrobca elektriny námietky proti exekúcii alebo odvolanie proti rozhodnutiu, ktorým sa vyhovelo námietkam, a v rozhodnutí o námietkach alebo v rozhodnutí o odvolaní proti rozhodnutiu, ktorým sa vyhovelo námietkam, bola potvrdená povinnosť výrobcu elektriny nedoplatok uhradiť,

b) výrobca elektriny neuhradil nedoplatok na poistnom na zdravotné poistenie ani v lehote pätnástich dní odo dňa doručenia právoplatného výkazu nedoplatkov na zdravotné poistenie alebo ani v lehote pätnástich dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ak výrobca elektriny podal námietky proti výkazu nedoplatkov, alebo

c) výrobca elektriny neuhradil dlžné sumy na poistnom na sociálne poistenie a dlžné sumy na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie ani v lehote pätnástich dní odo dňa doručenia predpisu sociálnou poisťovňou podľa osobitného predpisu (§ 144 a 152a zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov).

Dňom zániku podpory je podľa § 3b ods. 6 zákona č. 309/2009 Z. z. deň márneho uplynutia lehoty na úhradu nedoplatkov alebo dlžných súm podľa odseku 5. K zániku podpory dochádza ex lege, čiže priamo zo zákona. V tejto súvislosti úrad nevedie žiadne konanie ani nevydáva žiadne rozhodnutie o zániku podpory.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 3b ods. 7 zákona č. 309/2009 Z. z. na svojom webovom sídle zverejňuje a aktualizuje zoznam zariadení výrobcov elektriny, ktorým zaniklo právo na podporu podľa tohto zákona s uvedením dátumu, ktorému zaniklo právo na podporu.

Súčasne bude Úrad pre reguláciu sieťových odvetví o týchto skutočnostiach informovať zúčtovateľa podpory.

 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví týmto oznámením aktualizuje k 07. 08. 2020 "Zoznam výrobcov elektriny prevádzkujúcich zariadenia na výrobu elektriny, ktorým právo na podporu podľa zákona č. 309/2009 Z.z. zaniklo", zverejnený 16. 03. 2020.

Aktualizácia zoznamu k 25. 05. 2020 bola schválená Poradou vedenia úradu č. 17/2020 dňa 11.08.2020. Súčasne bude Úrad pre reguláciu sieťových odvetví o týchto skutočnostiach informovať zúčtovateľa podpory.

 

Zoznam výrobcov elektriny prevádzkujúcich zariadenia na výrobu elektriny, ktorým právo na podporu podľa zákona č. 309/2009 Z. z. zaniklo (verzia 07.08.2020)

Zoznam výrobcov elektriny prevádzkujúcich zariadenia na výrobu elektriny, ktorým právo na podporu podľa zákona č. 309/2009 Z. z. zaniklo (verzia 25.05.2020)

Zoznam výrobcov elektriny prevádzkujúcich zariadenia na výrobu elektriny, ktorým právo na podporu podľa zákona č. 309/2009 Z. z. zaniklo (verzia 16.03.2020)