Oznámenie o obmedzení

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví do odvolania obmedzuje úradné hodiny a vstup do priestorov pre verejnosť.
Podateľňa úradu bude otvorená iba v dňoch pondelok, streda, piatok v čase od 9:00 do 11:00.
Zároveň je zákaz vstupu na úrad, do podateľne bez použitia rúška, šálu, šatky alebo inej vhodnej alternatívy na zakrytie úst a nosa.
Obmedzuje sa osobný kontakt a doručovanie akýchkoľvek písomností.
Žiadame verejnosť a regulované subjekty, aby pri doručovaní písomností používali elektronickú poštu, najmä Ústredný portál verejnej správy (www.slovensko.sk), alternatívne emailovú adresu urso@urso.gov.sk.
Osobné doručovanie je možné len po predchádzajúcom telefonickom alebo elektronickom dohovore s príslušným zamestnancom úradu, opäť len s použitím rúška, šálu, šatky alebo inej vhodnej alternatívy na zakrytie úst a nosa.

 

OZNAM K ZASIELANIU ROZHODNUTÍ

V zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) Vám oznamujeme, že rozhodnutia vydané Úradom pre reguláciu sieťových odvetví, v ktorých rozhodujeme podľa osobitných predpisov, vo veciach práv, právom chránených záujmov a povinností fyzických alebo právnických osôb (napr. konanie podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch a iné) Vám budú zasielané do elektronickej schránky spôsobom doručenia do vlastných rúk.

Rozhodnutia budú autorizované kvalifikovaným elektronickým podpisom vytvoreným s použitím mandátneho certifikátu a s pripojenou elektronickou časovou pečiatkou alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou s pripojenou elektronickou časovou pečiatkou.

V prípade, že nemáte aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie, rozhodnutia Vám budú doručené formou listinného rovnopisu, ktorého súčasťou bude doložka o autorizácii v zmysle vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Share this post