Kontroly v roku 2019 - sumár

Úrad v minulom roku vykonal spolu 73 kontrol, z tohto 40 kontrol v subjektoch, ktoré sa zaoberajú výkonom činnosti v elektroenergetike, 17 v plynárenstve, 48 v tepelnej energetike a desať vo vodnom hospodárstve. Najviac pochybení zistil v oblasti elektroenergetiky (72 porušení u 20 regulovaných subjektov).  Najčastejším porušením v oblasti elektroenergetiky a plynárenstva bolo vykonávanie regulovaných činností (distribúcia elektriny, plynu a dodávka elektriny, plynu) bez platného, úradom vydaného povolenia, prípadne bez oznámenia úradu. V oblasti tepelnej energetiky to bolo nezúčtovanie nákladov, ktoré sú ekonomicky neoprávnenými nákladmi s odberateľmi tepla v lehotách a spôsobom podľa vyhlášok úradu, v dôsledku čoho úrad určil regulovaným subjektom opatrenia na vrátenie príslušných finančných prostriedkov odberateľom tepla. V oblasti vodného hospodárstva bolo najčastejším porušením predkladanie nepravdivých, neúplných alebo nesprávnych údajov úradu.  Úrad tak na základe zistení z kontrol uložil regulovaným subjektom vrátiť odberateľom tepla a vody finančné prostriedky, ktoré predstavovali rozdiel medzi uplatnenou cenou a cenou, ktorá mala byť uplatnená podľa platných právnych predpisov, v celkovej výške 135 820 eur. V tepelnej energetike to bolo spolu 134 836 eur a v cenách za odvádzanie odpadových vôd 984 eur.  Úrad v roku 2019 uložil spolu 131 pokút v celkovej výške 281 700 eur. Najvyššiu pokutu úrad uložil spoločnosti TRANSECO a.s., za vykonávanie regulovaných činností distribúcia a dodávka elektriny a plynu odberateľom v domácnosti bez povolenia alebo akéhokoľvek oznámenia úradu a to vo výške 63 000 eur.

 

Share this post