Usmernenie úradu

Vyhodnotenie štandardov kvality a prehľad o vyplatených kompenzačných platbách za rok 2019 je potrebné zasielať do 29.02.2020 vyplnením a autorizovaním on-line formulárov pre všetky komodity. Postup zasielania pre jednotlivé komodity je zverejnený na stránke úradu v časti Informačný servis/Tlačivá a formuláre/Štandardy kvality.

Ak regulovaný subjekt v kalendárnom roku 2019 nedodával elektrinu a plyn koncovým odberateľom elektriny a plynu, prípadne vykonával len nákup elektriny a plynu za účelom ďalšieho predaja alebo nevykonával žiadnu regulovanú činnosť, na ktorú má povolenie alebo potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti, je nutné oznámiť túto skutočnosť úradu do konca februára r. 2020.

Share this post