Európske plynárenské fórum pre regulátorov

Úrad sa v dňoch 23. - 24. 10. 2019 zúčastnil v Madride na v poradí 33-ťom zasadnutí  Európskeho plynárenského fóra pre regulátorov. Tu sú závery:

Úpravy európskeho vnútorného trhu s plynom

Fórum víta prácu agentúry ACER v oblasti monitorovania výkonnosti veľkoobchodných trhov s plynom vo svojej výročnej správe o monitorovaní trhu. Fórum vyzýva Komisiu a agentúru ACER, aby pokračovali v monitorovaní fungovania trhu a pokroku smerom k dekarbonizácii a aby zvážili potrebu ďalšieho rozvoja ukazovateľov a v prípade potreby informovali Fórum ako základ pre prijatie opatrení na zlepšenie výkonnosti týchto trhov. Fórum vyzýva Komisiu, aby zvážila programy uvoľňovania kapacít alebo komodít ako súčasť cielených opatrení uplatniteľných na konkrétne situácie s cieľom dosiahnuť celkové zlepšenie fungovania trhu.

Uľahčenie fúzií a integrácie regionálnych trhov s plynom

Fórum zdôrazňuje, že iniciatívy zamerané na zlúčenie trhu (market merger) by mali byť riadené trhom a mali by byť čo najtransparentnejšie a nemali by ohrozovať bezpečnosť dodávok. Mali by sa zakladať na analýze nákladov a prínosov, pričom by mali brať do úvahy vplyv na susedné trhy a dostupnú vstupnú kapacitu na trh. Fórum vyzýva všetkých, ktorí sa zúčastňujú na zlúčeniach trhu, tak na regionálnej, ako aj na vnútroštátnej úrovni, aby pravidelne zdieľali svoje skúsenosti s Fórom, aby sa umožnili ďalšie diskusie. Komisia by tiež mala zvážiť poskytnutie usmernení na uľahčenie zlúčení trhov.

LNG

Fórum zdôrazňuje potrebu preskúmať zostávajúce trhové prekážky a pripúšťa rôzne regulačné prístupy na národnej a regionálnej úrovni týkajúce sa prístupu k terminálom LNG a ich využívania. Fórum vyzýva Komisiu, aby ďalej preskúmala úpravu regulačného rámca pre európske terminály LNG, pričom primerane zohľadní národné a regionálne špecifiká. Fórum tiež vyzýva spoločnosť GLE, aby ďalej preskúmala pripravenosť terminálov LNG na príjem vodíka.

Implementácia sieťových predpisov

Fórum súhlasí s tým, že vykonávanie a presadzovanie existujúcich sieťových predpisov zostáva kľúčovou prioritou na zlepšenie fungovania trhu. Fórum podporuje ďalšie zapojenie všetkých  členských štátov, národných regulačných agentúr a účastníkov trhu s podporou agentúry ACER a Komisie, s cieľom zabezpečiť ich úplnú a správnu implementáciu. Fórum víta správu agentúry ACER o implementácii Cenových sieťových predpisov. Súhlasí s hodnotením, že predpis zlepšil transparentnosť cenových metodík. Fórum vyzýva agentúru ACER, aby predložila usmernenia založené na osvedčených postupoch a konkrétnych odporúčaniach týkajúcich sa povolených príjmov a bencharkingoch/porovnaniach, s cieľom zlepšiť implementáciu cenových sieťových pravidiel.

 

Share this post