Parametre pre výpočet ceny tepla na rok 2020

Úrad zverejnil hodnoty korekčných koeficientov, ktoré vstupujú do vzorcov na výpočet maximálnych cien palív používaných na výrobu tepla podľa príslušnej vyhlášky. Pri stanovení korekčných koeficientov pre dendromasu, pelety, poľnohospodársku biomasu, skládkový plyn, bioplyn, čierne a hnedé uhlie na rok 2020 sa vychádzalo z porovnania skutočných cien palív v roku 2018 s platnými cenami stanovenými vyhláškou. V prípade návrhu korekčného koeficientu pre zemný plyn sa vychádzalo z vývoja cien zemného plynu na burze EEX. Úrad tiež zverejnil hodnoty parametrov vstupujúcich do ceny tepla, ktoré úrad každoročne zverejňuje na rok t na svojom webovom sídle. Sú to údaje o jadrovej inflácii, výhrevnosti a spaľovacom teple zemného plynu, polročný priemer burzových cien zemného plynu a maximálna cena zemného plynu v cenách tepla. Link: http://www.urso.gov.sk/?q=Informačný servis/Tepelná energetika

Share this post