Obnovené členstvo v CEER

Úrad od 1. júla 2019 obnovil svoje členstvo v Rade európskych energetických regulátorov (CEER).

Dôvodom je ambícia posilniť medzinárodné aktivity úradu, ako aj spoluprácu a súčinnosť pri tvorbe legislatívnych predpisov na úrovni EÚ spolu s ostatnými európskymi regulátormi.
CEER (www.ceer.eu) aktuálne zastupuje 39 regulačných orgánov v oblasti energetiky, z ktorých je 30 stálych členov (Slovenská republika, Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Island, Írsko, Írsko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Malta, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko a Spojené kráľovstvo) a 9 pozorovateľov (Bosna a Hercegovina, Gruzínsko, Kosovo, Moldavsko, Čierna Hora, Severné Macedónsko, Srbská republika, Švajčiarska konfederácia a Albánsko).

Cieľom CEER je uľahčiť vytvorenie jednotného, konkurencieschopného, efektívneho a udržateľného vnútorného trhu s plynom a elektrickou energiou v Európe. CEER funguje ako platforma pre spoluprácu, výmenu informácií a pomoc medzi národnými energetickými regulačnými orgánmi v Európe a je ich rozhraním na úrovni EÚ a na medzinárodnej úrovni. Pokiaľ ide o otázky EÚ, CEER úzko spolupracuje a podporuje činnosť Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER).

Share this post