Aktualizácia hodnoty WACC

Vzhľadom na súčasnú ekonomickú situáciu a vývoj parametrov vstupujúcich do výpočtu hodnoty WACC a to hlavne poklesu úrokovej sadzby vládnych dlhopisov a úverov, úrad  aktualizoval hodnotu WACC na obdobie rokov 2020-2021. Hodnota miery výnosnosti regulačnej bázy aktív je v regulačnom období 2017-2021 stanovená ako vážený priemer nákladov na kapitál WACC, ktorý je štandardný a  medzinárodne používaný. Hodnotu WACC určil úrad na základe vzťahu používaného v rámci celej Európskej únie. Je stanovená na celé regulačné obdobie, výnimka sa týka prípadov, keď vo vstupných parametroch nastane odchýlka vyššia ako 10 %, vtedy sa  miera výnosnosti regulačných aktív prehodnotí.

Share this post