Prehľad právnych aktov ACER

Úrad pripravil zoznam právnych aktov vydaných agentúrou v roku 2018, aby uľahčil užívateľom orientáciu pri vyhľadaní konkrétneho právneho aktu so zreteľom na jeho obsah.

V zmysle článku 4 nariadenia EÚ č. 713/2009, ktorým sa zriaďuje Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky, ACER vydáva stanoviská a odporúčania určené prevádzkovateľom prenosových sústav/prepravných sietí, regulačným orgánom alebo inštitúciám EÚ.

Cieľom tejto činnosti je vytvárať  systém koordinovaného riadenia v oblasti budovania funkčného jednotného európskeho trhu s plynom a elektrickou energiou tak, aby tento fungoval plynule a bol zárukou energetickej bezpečnosti a spoľahlivosti v jednotlivých členských krajinách EÚ. Pomáha vnútroštátnym regulačným orgánom vykonávať ich regulačné úlohy na európskej úrovni a ak si to situácia vyžaduje, koordinuje ich prácu. Dopĺňa a koordinuje prácu jednotlivých národných regulačných orgánov a pomáha formulovať európske pravidlá v oblasti energetických sietí. Stanoviská a odporúčania môže ACER vydávať z vlastnej iniciatívy a majú nezáväznú platnosť. Na druhej strane môže ACER v špecifických prípadoch a za určitých podmienok a to najmä v oblasti prístupu k cezhraničnej infraštruktúre a jej bezpečnosti vydávať rozhodnutia, ktoré sú záväznými právnymi aktami agentúry. Je to najmä vtedy, keď sa národným regulačným orgánom medzi sebou nepodarilo dosiahnuť dohodu, alebo keď sa dohodnú, že určitú otázku (napríklad podmienky alebo metodiky v oblasti sieťových predpisov) spoločne postúpia na rozhodnutia ACER.

Na požiadanie môže agentúra vydať rozhodnutie aj o tzv. investičných žiadostiach, alebo cezhraničnom rozdelení nákladov, ktoré predložili realizátori projektov verejného záujmu.

Na základe žiadosti Európskej komisie má ACER tiež právomoc predkladať návrhy rámcových usmernení, ktoré slúžia ako základ pre vypracovanie sieťových predpisov. V priebehu roka 2018 agentúra žiadne takéto návrhy nepredložila.

Okrem toho agentúra každoročne zverejňuje množstvo správ a iných publikácií, z ktorých niektoré vyplývajú priamo z platnej legislatívy, iné ACER publikuje z vlastnej iniciatívy.

Tento materiál poskytuje prehľad právnych aktov vydaných agentúrou v roku 2018, pričom cieľom je uľahčiť užívateľom orientáciu pri vyhľadaní konkrétneho právneho aktu so zreteľom na jeho obsah. Jednotlivé právne akty ACER sú rozdelené do troch skupín:

  1. Stanoviská ACER
  2. Individuálne rozhodnutia ACER a riaditeľa ACER
  3. Publikácie ACER

Share this post