Úrad pre reguláciu sieťových odvetví Vám oznamuje, že podľa § 59 ods. 5 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov začal konzultácie k Desaťročnému plánu rozvoja prepravnej siete na obdobie 2019 - 2028 prevádzkovateľa prepravnej siete spoločnosti eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35 910 712 (ďalej len „spoločnosť eustream, a.s.“) s existujúcimi a potenciálnymi užívateľmi prepravnej siete, a zverejňuje ho na verejnú konzultáciu tu:

Konzultácia dokumentu „Plán rozvoja prepravnej siete spoločnosti eustream, a.s., na obdobie 2019 - 2028

Otvorenie konzultácie:   21. december 2018

Ukončenie konzultácie:  21. január 2019

Pripomienky je možné zaslať v slovenskom alebo anglickom jazyku do termínu ukončenia konzultácie na adresu:

  • elektronicky: maria.krizakova@urso.gov.sk
  • písomne: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví , Odbor vecnej regulácie, Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava 27