Energetická chudoba

ÚRSO sa týmto závažným legislatívnym a celospoločenským problémom intenzívne zaoberá, hoci ani v jednom členskom štáte EÚ túto problematiku nerieši prioritne národný regulátor.

Aktuálne experti úradu vypracovali návrh novej verzie „Koncepcie na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby“. Tá obsahuje okrem iného aj konkrétne návrhy komplexných a systémových riešení.  Keďže ÚRSO nemá zo zákona legislatívnu iniciatívu (!), požiada Ministerstvo hospodárstva SR ako ústredný orgán štátnej správy, aby sprostredkovalo v tejto súvislosti ďalšie odborné konzultácie zainteresovaných ministerstiev a inštitúcií.  Súčasné vedenie ÚRSO sa odmieta uspokojiť len s formálnymi návrhmi teoretických riešení. Preto okrem vypracovania „Koncepcie“ v súčasnosti v maximálnej miere svojich zákonných kompetencií iniciuje a podporuje intenzívne rokovania a spoluprácu medzi zainteresovanými ministerstvami a inštitúciami, aby sa mohli prijať praktické, systémové, navzájom súvisiace, legislatívne opatrenia, ktoré budú predovšetkým fungovať v praxi, nielen na papieri.  Zároveň však dlhodobo upozorňuje, že ak nám ide o nájdenie skutočných riešení pre ľudí a ak nechceme robiť len akési „koncepcie pre koncepcie“, komplexné riešenie energetickej chudoby nemôže v žiadnom prípade patriť prioritne na ÚRSO, lebo nemá zo zákona legislatívnu iniciatívu! V tomto prípade však ide  jednoznačne práve o nájdenie celospoločenských komplexných legislatívnych opatrení, ktoré musia ponúknuť a už aj ponúkajú príslušné ministerstvá ako ústredné orgány štátnej správy s legislatívnou iniciatívou.  Prax ukazuje, že tento problém sa musí riešiť najmä ako problém sociálnej politiky a chudoby ako takej. Komplexné riešenie napríklad zahŕňa okrem iného rozširovanie implementácie energetických balíčkov Európskej komisie,  energetickú efektívnosť, ale aj problematiku príspevku na bývanie, opatrovateľského príspevku, potravinových balíčkov, výšky minimálnej mzdy, dávky v hmotnej núdzi či odstraňovania dlhodobej nezamestnosti a problém marginalizovaných sociálnych skupín. Tým pádom logicky do riešenia prioritne vstupuje agenda, vzájomná spolupráca a dohoda príslušných ministerstiev, najmä Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, pričom ÚRSO do tohto procesu hľadania riešení maximálne prispieva, samozrejme v mantineloch, ktoré mu umožnujú jeho zákonné kompetencie.

Dôležité je, že už dnes u nás funguje množstvo opatrení, ktoré sekundárne prispievajú v boji proti energetickej chudobe a mnohé iné krajiny EÚ nám ich môžu len závidieť. Je to napríklad systém podpory zateplovania bytových a rodinných domov, implementácia novej tarifnej štruktúry, príspevok na bývanie, štátne programy zamestnanosti a ďalšie. Faktom je, že vhodné riešenie energetickej chudoby stále hľadá celá EÚ a pre energetickú chudobu stále ani v rámci EÚ neexistuje jednotná definícia, či kritériá. Reálne riešenie otázky energetickej chudoby prostredníctvom jednotlivých orgánov štátnej správy môže posunúť Slovensko do popredia v rámci EÚ. Návrh „Koncepcie“ obsahuje konkrétne návrhy riešení. Ich možnosti realizácie v praxi však závisia výlučne od rokovaní a vzájomnej legislatívnej spolupráci príslušných ministerstiev ako orgánov štátnej správy.

Share this post