Informácia pre výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou k predkladaniu návrhov ceny na rok 2014

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) odporúča výrobcom elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou, aby nepredkladali úradu na schválenie návrh ceny výrobcu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie na rok 2014 a návrh ceny výrobcu elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou na rok 2014 (ďalej len „návrh ceny“) z dôvodu neexistencie právneho predpisu (vyhlášky), ktorý upravuje vykonávanie cenovej regulácie na rok 2014. Vzhľadom na to, že súčasná vyhláška č. 225/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje regulácia cien v elektroenergetike v znení neskorších predpisov je platná a účinná len na cenovú reguláciu v roku 2013 už nie je možné podľa tohto právneho predpisu predkladať úradu na schválenie návrhy ceny na rok 2014.

Podľa § 44 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach (ďalej len „zákon o regulácii“) sa bude postupovať v cenovej regulácii na rok 2014. Úrad zároveň na tento účel vydá podľa splnomocňovacieho ustanovenia § 40 zákona o regulácii všeobecne záväzný právny predpis – vyhlášku (ďalej len „vyhlášku“), ktorá bude cenovú reguláciu v oblasti elektroenergetiky na rok 2014 upravovať.

Predpokladaný termín, kedy úrad vydá vyhlášku je koniec júna 2013. Z uvedeného dôvodu Vám navrhujeme predkladať návrhy ceny na rok 2014 až po nadobudnutí účinnosti novej vyhlášky úradu, t.j. najskôr v priebehu júla 2013.