Stretnutie so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou

Predseda úradu Ľubomír Jahnátek prijal pozvanie predsedu Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) Petra Mihóka a členom sekcie energetiky tohto združenia predstavil svoju koncepciu posilnenia transparentnosti a efektívnosti regulácie na Slovensku.

Na stretnutí 7. nov. 2017 v sídle SOPK v Bratislave boli prítomní zástupcovia spoločností Slovnaft, a.s., MVE Váh, s.r.o., VSE Holding, a.s.,  Žilinská teplárenská, a.s.,  eustream, a.s.,  PROJURIS, a.s.,  Trnavská teplárenská, a.s. a U.S.Steel Košice, s.r.o.. Rokovania sa zúčastnila aj generálna riaditeľka sekcie cenovej regulácie ÚRSO Slávka Jánošíková. „ÚRSO je pre nás strategický partner. Komunikácia a vysvetlenie si vzájomných pozícií sú preto pre nás veľmi dôležité,“ zdôraznil predseda SOPK Peter Mihók.  Predseda úradu Ľubomír Jahnátek zástupcov podnikateľských subjektov podrobne a v širšom kontexte informoval  o rozhodnutiach, ktoré zatiaľ v oblasti regulácie urobil, či už priamo v činnosti úradu alebo v samotnom procese cenotvorby. „V záujme väčšej efektívnosti a transparentnosti  došlo napríklad k zmene organizačného poriadku na úrade.  Vznikli sekcia cenovej regulácie a sekcia ekonomiky a vecnej regulácie, ktorých zamestnanci navzájom úzko spolupracujú.  Aj vďaka tomu  je dnes proces tvorby cien na úrade prehľadnejší, podieľa sa na ňom viac odborných útvarov,“ zdôraznil Ľubomír Jahnátek.  

Stretnutie malo formu otvorenej diskusie, zástupcovia podnikateľských subjektov sa pýtali na konkrétne témy z oblasti energetiky, predseda ÚRSO odpovedal a vysvetľoval  pozíciu úradu. V diskusii okrem iného zaznelo ocenenie ambícií prehĺbiť  spoluprácu ÚRSO s európskymi inštitúciami, či viac spriehľadniť rozhodovacie procesy. V tejto súvislosti na stretnutí pozitívne rezonovalo aj rozhodnutie úradu po prvýkrát  vypracovať harmonogram vydávania  cenových rozhodnutí v elektroenergetike. Ten obsahuje termíny postupu prípravy a vydávania jednotlivých rozhodnutí spolu so zoznamom  zodpovedných zamestnancov. „Tento harmonogram jednoznačne posilní efektívnosť a transparentnosť celého procesu cenotvorby,“ zdôraznil na stretnutí Ľubomír Jahnátek. Diskutovalo sa aj o problematike nastavenia tarify za prevádzkovanie systému, o systéme podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov, či o aktuálnej situácii vyplývajúcej z dlhodobého zdražovania silovej elektriny na burzách.  Predseda úradu v tejto súvislosti  prítomných ubezpečil, že úrad v maximálnej miere využije regulačné nástroje tak, aby zabezpečil  optimálne koncové ceny nielen pre domácnosti, ale aj podnikateľov, samozrejme v mantineloch, ktoré umožňuje platná legislatíva a pri zohľadnení oprávnených požiadaviek všetkých účastníkov trhu. Predseda ÚRSO sa tiež so zástupcami SOPK zhodol na potrebe väčšej elektronizácie administratívy v záujme znižovania byrokratickej záťaže, čo však nie je možné bez finančného posilnenia úradu.  Ľubomír Jahnátek a  Peter Mihók na záver ocenili konštruktívnu debatu, vzájomná komunikácia medzi ÚRSO a SOPK má na odbornej úrovni pokračovať aj v budúcnosti.

Share this post