Usmernenia pre výrobcov elektriny z OZE (VUKVET) pri prevode zariadení

Úrad vydáva tieto usmernenia s cieľom informovať výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov energie (vysokoúčinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla) a uľahčiť im postup pri prevode zariadenia zo subjektu A na subjekt B.

Usmernenia:

  1. účastníci uzatvoria zmluvu/doklad o prevode zariadenia na výrobu elektriny (kúpnu zmluvu, nájomnú zmluvu, darovaciu zmluvu zo subjektu A na subjekt B a pod.), v ktorej bude jednoznačne určený čas prevodu zariadenia zo subjektu A na subjekt B,
  2. subjekt B zašle na úrad žiadosť o vydanie potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti (povolenia na podnikanie v energetike) - oznámenie o začatí regulovanej činnosti,
  3. subjekt A zašle na úrad žiadosť o vydanie potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti (povolenia na podnikanie v energetike) - oznámenie o ukončení regulovanej činnosti,
  4. subjekt B zašle na úrad cenový návrh výrobcu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie (vysokoúčinnou kombinovanou výrobou elektriny a tepla),
  5. subjekt B zašle na úrad žiadosť o vydanie potvrdenia o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie,
  6. subjekt A zašle na úrad žiadosť o zrušenie rozhodnutia o pevnej cene elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie (vysokoúčinnou kombinovanou výrobou elektriny a tepla) pre stanovenie doplatku,
  7. subjekt A zašle na úrad žiadosť o zrušenie potvrdenia o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie.

Nakoľko podpora na obdobie 15 rokov od uvedenia zariadenia na výrobu elektriny do prevádzky sa vzťahuje na zariadenie a nie je ovplyvnená zmenou prevádzkovateľa, nemusí mať nový regulovaný subjekt obavu, že zariadenie na výrobu elektriny zostane počas 15 - ročného obdobia bez nároku na podporu (za predpokladu, že sú splnené ďalšie podmienky na priznanie podpory).

Subjekt B ako nový regulovaný subjekt by mal s návrhom ceny podať prílohy - doklady podľa § 7 ods. 8 vyhlášky 18/2017 Z. z., čím sa urýchli cenové konanie.

Zmluvu o pripojení zariadenia výrobcu podľa § 7 ods. 8 písm. e), list vlastníctva podľa § 7 ods. 8 písm. f), zoznam určených meradiel podľa § 7 ods. 8 písm. g) vyhlášky 18/2017 Z. z.,  a vyhodnotenie vplyvu návrhu ceny podľa § 14, ods. 4 písm. d) zákona 250/2012 Z. z. musí predložiť subjekt B spolu s návrhom ceny.

Úrad neodporúča podávať návrh ceny a žiadosť o potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie súčasne so žiadosťou o potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti (povolenia na podnikanie v energetike), nakoľko číslo potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti (povolenia na podnikanie v energetike) sa uvádza v návrhu ceny a v žiadosti o potvrdenie o pôvode elektriny z OZE. Nekompletný návrh ceny a nekompletná žiadosť o potvrdenie o pôvode elektriny z OZE sú dôvodom na prerušenie konania. Bez potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti (povolenia na podnikanie v energetike) úrad nevydá rozhodnutie o cene a ani potvrdenie o pôvode elektriny z OZE.

Share this post