Spoločné vyhlásenie ÚRSO a ERÚ

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví a Energetický regulační úřad oznamujú zámer týkajúci sa možností zabezpečenia (hedžingu) na hranici ponukových zón Českej republiky a Slovenskej republiky podľa NARIADENIA KOMISIE (EÚ) 2016/1719, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie dlhodobých kapacít.

S ohľadom na NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1719 z 26. septembra 2016, ktorým sa ustanovuje usmernenie pre prideľovanie dlhodobých kapacít (ďalej len „nariadenie FCA"), ktoré nadobudlo účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie, t.j. 17.10.2016, národné regulačné orgány Českej republiky a Slovenskej republiky, a to:

Energetický regulační úřad
Masarykovo náměstí 5
586 01 Jihlava
Česká republika
www.eru.cz
 

a
 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Bajkalská 27
P.O.BOX 12
820 07 Bratislava
Slovenská republika
www.urso.gov.sk
 

sa dohodli na spoločnom postupe, ktorého výsledkom bude koordinované rozhodnutie o zavedení dlhodobých prenosových práv na hranici ponukových zón Českej republiky a Slovenskej republiky.

V súlade s článkom 30 ods. 3 NARIADENIA FCA vykonajú národné regulačné orgány príslušných ponukových zón hodnotenie dlhodobého trhu, či poskytuje dostatočné zabezpečovacie možnosti (hedžingu) proti riziku zmeny ceny na dennom trhu. Na základe predbežnej analýzy hodnotenia dlhodobého trhu dospeli národní regulátori dotknutých ponukových zón (ERÚ a ÚRSO) k názoru, že neexistujú dostatočné zabezpečovacie možnosti (hedžingu) proti riziku zmeny ceny. Ďalej na predmetnej hranici ponukových zón v určitých prípadoch dochádza k prevahe dopytu po prenosovej kapacite nad ponukou (pri nomináciách D-2), čo vedie prevádzkovateľov prenosovej sústavy ku kráteniu ponúkanej kapacity, aby nedochádzalo k prekročeniu limitných možností cezhraničného prenosu elektrickej energie a preťaženiu prenosového vedenia.

Preto vzhľadom na vyššie uvedené a vzhľadom na článok 30 ods. 1 a 2 NARIADENIA FCA sa národné regulačné orgány zhodli na tom, že sa budú usilovať o prijatie koordinovaného stanoviska, ktorého výsledkom bude zavedenie aukcií na dlhodobé prenosové práva na česko-slovenskej hranici.

Národné regulačné orgány sa tiež zhodli, že prideľovanie dlhodobých prenosových práv bude prebiehať v súlade s NARIADENÍM FCA formou aukcie. Ponúkané produkty budú fyzické prenosové práva s časovým horizontom rok a mesiac. Prideľovanie dlhodobých prenosových práv na tejto hranici sa začne od 1.1. 2019.

 

V Prahe dňa 24. apríla 2017

V Bratislave dňa 28. apríla 2017

Ing. Alena Vitásková
predsedníčka
Energetický regulační úřad

Ing. Miroslav Čelinský
podpredseda úradu
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

 

 

Share this post