Ukončenie cenového konania

Úrad dnes ukončil cenové konanie, ktorým sa odstráni diskriminácia niektorých odberateľov. Implementáciou štandardne používaného pomeru fixnej a variabilnej zložky za distribúciu, chce úrad dosiahnuť efektívne využívanie distribučnej sústavy. V prípade, že rezervovaná kapacita zodpovedá výške odberu, drvivá väčšina obyvateľov pocíti medziročne pokles nákladov  za elektrinu a plyn.

Úrad zdôrazňuje, že od 1. januára 2017 došlo k niektorým podstatným zmenám:

  • zmenil sa pomer medzi fixnou a variabilnou zložkou poplatkov, pričom stále bolo zabezpečené, že celková výška nákladov na distribúciu sa nezmenila, respektíve poklesla,
  • zmenila sa tarifná štruktúra, pričom odberatelia boli dodávateľmi preraďovaní do nových tarifných štruktúr, ktoré dôslednejšie rešpektujú charakter ich odberu v praxi,
  • zmena tarifnej štruktúry bola zrealizovaná, aby sa efektívnejšie vynakladali náklady, ktoré súvisia s rezerváciou kapacity v sústave a jej využívaním.

    
V tejto súvislosti začal úrad od začiatku roku 2017 evidovať podnety zo strany odberateľov, ktorí sa sťažovali na zvýšené preddavkové platby. Predstavitelia vlády SR minulý týždeň tiež na podnety upozornili a  požiadali o vysvetlenie, čo aj úrad urobil. Zároveň úrad v záujme ochrany odberateľov a zabráneniu ich diskriminácie pristúpil k prehodnoteniu rozhodnutia tak, aby dostali dotknutí odberatelia dostatok času na optimalizáciu rezervovanej kapacity svojho odberného miesta. Predseda úradu súčasne nariadil kontrolu u tých odberateľov, ktorí boli najviac postihnutí. Zmena štruktúry taríf za dodávku elektrickej energie vyvolala anomálie najmä u odberateľov, ktorí mali neadekvátne nastavenú, predimenzovanú maximálnu rezervovanú kapacitu (vyjadrenú hodnotou vstupného ističa), čo sa v budúcnosti musí zmeniť.

Úrad dnes ukončil cenové konanie, ktorým sa odstráni diskriminácia niektorých odberateľov. Všetci odberatelia dostanú na základe nových cenových rozhodnutí aj nové preddavkové faktúry od svojich dodávateľov. Zároveň budú mať dotknutí odberatelia dostatok času, aby si zoptimalizovali svoju rezervovanú kapacitu i zmluvné vzťahy. Úrad tiež nariadil distribučným spoločnostiam, aby boli pripravené riešiť všetky prípady s odberateľmi aj individuálne.

Aktuálne cenové rozhodnutia úrad zverejní na svojom webovom sídle.

Všetci odberatelia spoločností SSE-Distribúcia,a.s. a SPP- Distribúcia, a.s., dostanú na základe nových cenových rozhodnutí aj nové preddavkové faktúry od svojich dodávateľov. Zároveň budú mať dotknutí odberatelia dostatok času, aby si zoptimalizovali svoju rezervovanú kapacitu i zmluvné vzťahy.

Share this post