Úrad dnes začína cenové konanie voči SSE-Distribúcia,a.s. a SPP- Distribúcia, a.s.

Zároveň predseda úradu Jozef Holjenčík vydal pokyn na okamžitú kontrolu subjektov, kde je podozrenie na nekorektné správanie voči zákazníkom. Na základe podnetov občanov z posledných dní, úrad pokračuje v intenzívnom hľadaní spôsobov riešenia špecifických problémov, ktoré vznikli pri zavádzaní nových taríf pre distribúciu elektriny a plynu pre niektoré skupiny odberateľov. Cieľom je odstrániť vzniknuté mimoriadne dopady na dotknuté skupiny odberateľov a zabrániť akejkoľvek diskriminácii. Úrad zároveň hľadá možnosti, ako zachovať avizovaný pokles nákladov za  elektrinu a plynu a súčasne vytvoriť dostatočný časový priestor pre odberateľov na prípadnú výmenu ističa. Vzniknutá situácia totiž ukázala, že mnohí odberatelia doteraz predimenzovaným ističom nevenovali pozornosť. Úrad bude občanov po prijatí riešení okamžite informovať.

Share this post