Aj v zahraničí transparentne a odborne

Rok 2016 bol pre úrad v medzinárodných aktivitách mimoriadne úspešný. Jeho experti absolvovali v tomto roku celkovo 25 zahraničných pracovných ciest – do Poľska, Česka, Maďarska, Rakúska, Veľkej Británie, Ruska , Talianska, Slovinska, Moldavska, Macedónska a na Kubu. Okrem aktuálneho twinningového projektu na Ukrajine a organizácii dvoch významných medzinárodných konferencií, tak v zahraničných aktivitách úradu v roku 2016 dominovala spolupráca s partnermi z krajín V4. Úrad však prehĺbil aj aktivitu na úrovni združení ACER a ERRA, či s krajinami mimo Európskej únie. „Všetky zahraničné cesty boli starostlivo naplánované tak, aby boli plne transparentné a prinášali konkrétne výsledky, návrhy riešení, či možnosti pre ďalšie projekty,“ zdôrazňuje predseda úradu Jozef Holjenčík.

Zahraničné pracovné cesty v roku 2016 sa tak spolupodieľajú na výbornom kredite, ktorému sa úrad v zahraničí teší. Napríklad, intenzívny záujem o vzájomnú spoluprácu pri reformách energetiky aktuálne deklarujú Srbsko, Lotyšsko, Azerbajdžan, Kuba, či Moldavsko. Medzi odbornou verejnosťou zase stále rezonuje ohlas 15-tej konferencie ERRA o investíciách a regulácii v energetike, ktorú v dňoch 17-18. októbra 2016 úrad v Bratislave spoluorganizoval.

Na stretnutiach predsedov úradov krajín V4 vo Varšave bol okrem iného dohodnutý spoločný postup pri tranzitných tokoch plynu v strednej Európe a pri komerčnej prevádzke slovensko-maďarského plynového prepojenia. Vo Varšave bol tiež úrad aktívnym členom pracovnej skupiny pre plynové prepojenie medzi Slovenskom a Poľskom. Účasť na Londýnskom fóre pre spotrebiteľov v energetike slúžila na implementáciu nových smerníc EK v oblasti ochrany práv spotrebiteľov. Skúsenosti talianskeho regulačného úradu v oblasti zavádzania inteligentných meracích systémov a určených kreditných meradiel v oblasti elektroenergetiky a plynárenstva uplatnil úrad pri tvorbe novej legislatívy. Konkrétne projekty ďalšej spolupráce boli dohodnuté na rokovaniach v Moskve, v Havane a v Macedónsku. Účasť na seminári vo Viedni bola zase súčasťou aktivít úradu na projekte CORE, ktorý je pre región CEE cestou k dosiahnutiu prepojenia denných trhov s elektrinou.

Rok 2016 bol prelomový aj v posilnení vzájomnej spolupráce úradu s Agentúrou pre spoluprácu regulačných orgánov v energetike (ACER) so sídlom v Ľubľane.

Share this post