Informácia o výsledkoch konzultácií s existujúcimi a potenciálnymi užívateľmi prepravnej siete k desaťročnému plánu rozvoja prepravnej siete na obdobie rokov 2016 - 2025

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie plynárenstva (ďalej len „úrad“) podľa § 59 ods. 5 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov konzultuje desaťročný plán rozvoja prepravnej siete nediskriminačným a transparentným spôsobom s existujúcimi a potenciálnymi užívateľmi siete a uverejní informáciu o výsledkoch konzultácií vrátane informácie o požiadavkách existujúcich a potenciálnych užívateľov siete na realizáciu investícií do prepravnej siete na svojom webovom sídle.

V zmysle vyššie uvedeného úrad oznámil existujúcim a potenciálnym užívateľom prepravnej siete spoločnosti eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava, IČO 35 910 712 (ďalej len „eustream, a.s.“) začatie konzultácie k desaťročnému plánu rozvoja prepravnej siete na obdobie rokov 2016 - 2025, zverejnil ho na webovom sídle úradu a určil 21 - dňovú lehotu na jeho pripomienkovanie.

Vyhodnotenie pripomienok:

Počet oslovených subjektov: 50

Počet pripomienkujúcich subjektov: 0

Doručené po lehote: 0

 

 

Spracoval: Odbor regulácie plynárenstva

V Bratislave dňa 08. 03. 2016