Analýza využívania drevnej štiepky pri výrobe elektriny a tepla.

V roku 2014 sa na Úrade pre reguláciu sieťových odvetví zvýšil počet informácií a podnetov, ktoré viedli k podozreniu, že pri kombinovanej výrobe elektriny a tepla sa nedodržuje vyhláška úradu č. 490/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podpore obnoviteľných zdrojov energie, vysoko účinnej kombinovanej výroby a biometánu v znení neskorších predpisov. Úrad sa preto začal problematike venovať. Zistenia kontroly prekročili pôvodný zámer a boli natoľko závažné, že úrad musel uplatniť svoje kompetencie a zmeniť parametre vstupujúce do výpočtu ceny drevnej štiepky (biomasy) ....

Analýza využívania drevnej štiepky pri výrobe elektriny a tepla; [pdf - 459kB]

 

Share this post