Spoločné rokovanie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a Energetického regulačného úradu.

Tlačová správa

V dňoch 2. a 3. októbra 2014 sa na  Úrade pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) v Bratislave konalo pracovné bilaterálne stretnutie s Energetickým regulačným úradom (ERÚ) z Českej republiky.

Spoločné rokovania vedúcich pracovníkov úradov majú dlhú tradíciu a konajú sa každoročne striedavo v  metropolách oboch krajín. 

Toto stretnutie sa nieslo v znamení informovanosti o aktuálnych problémoch v regulácii elektroenergetiky a plynárenstva. Experti si formou prezentácií a osobných rozhovorov vymenili poznatky a skúsenosti a navzájom si poskytli cenné podklady a materiály ohľadne tvorby cien a taríf. Mimoriadna pozornosť sa venovala otázke ochrany odberateľov. 

Významnou úlohou, ktorá stojí pred obomi úradmi, je vydávanie spoločných koordinovaných rozhodnutí v rámci projektov spoločného záujmu (podľa európskej legislatívy známe ako PCIs projekty) pri zabezpečení cezhraničných plynárenských prepojení v rámci severo južného plynového koridoru. 

Predstavitelia oboch regulačných úradov konštatovali, že spolupráca sa neobmedzuje len na pracovné stretnutia,  ale nadobudla oveľa širšie dimenzie a preto sú odhodlaní rozvíjať  vzájomné vzťahy, koordinovať svoje kroky v medzinárodnej oblasti a posilňovať autoritu skupiny regulačných úradov krajín V4 v združeniach európskych regulátorov a orgánoch Európskej únie.

V Bratislave 03.10.2014

Text tlačová správa vo formáte PDF

Share this post