Podľa § 10 písm. f) bod 12. zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach úrad uverejňuje na svojom webovom sídle štvrťročne zoznam dodávateľov poskytujúcich univerzálnu službu spolu s odkazom na ich webové sídla. Dodávateľ plynu poskytujúci univerzálnu službu je dodávateľ plynu, ktorý dodáva plyn odberateľom plynu v domácnosti alebo malým podnikom (s ročnou spotrebou plynu do 100 000 kWh). Uvedený zoznam dodávateľov plynu je aktualizovaný k 1. januáru 2017.

Dodávatelia plynu pre domácnosti

 1. A.En. Gas a.s. [ www.a-en.sk ]
 2. ČEZ Slovensko, s.r.o. [ www.cez.sk ]
 3. ELGAS, s.r.o. [ www.elgas.sk ]
 4. Energie2, a.s. [ www.energie2.sk ]
 5. ENERGY ONE, s. r. o. *) [ www.energyone.sk ]
 6. EP ENERGY TRADING, a.s., organizačná zložka [ www.epet.sk ]
 7. GEON, a.s.* [ www.geon.sk ]
 8. I.K.S. facility services spol. s r.o.* [ www.iksfs.sk ]
 9. innogy Slovensko s.r.o. (RWE Gas Slovensko, s.r.o.) [ www.innogy.sk ]
 10. LAMA energy a. s. - organizačná zložka [ www.lamaenergy.sk ]
 11. MAGNA ENERGIA a. s. [ www.magnaea.sk ]
 12. MET Slovakia, a.s. [www.skgas.met.com]
 13. SE Predaj, s.r.o. [ www.sepredaj.seas.sk ]
 14. SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. [ www.slovakiaenergy.sk ]
 15. Slovenský plynárenský priemysel, a.s. [ www.spp.sk ]
 16. Stredoslovenská energetika, a.s. [ www.sse.sk ]
 17. TWINLOGY s. r. o. [ www.twinlogy.com ]
 18. UTYLIS s. r. o. [ www.utylis.sk ]
 19. VEMEX ENERGO s.r.o. [ www.vemexenergo.sk ]
 20. Your energy, a. s. [ www.yourenergy.sk ]
 21. ZSE Energia, a.s. [ www.zse.sk ]

Pozn.: * Dodávatelia plynu dodávajúci plyn v rámci lokálnej distribučnej siete na vymedzenom území. Títo dodávatelia plynu nepôsobia celoplošne na území Slovenska a nie sú zahrnutí v cenovej kalkulačke dodávky plynu pre domácnosti    
    

Dodávatelia plynu malým podnikom

Podľa § 2 písm. k) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach malým podnikom je definovaný koncový odberateľ plynu s ročnou spotrebou plynu (za všetky jeho odberné miesta) najviac 100 000 kWh za predchádzajúci rok. Rokom na zaradenie do kategórie malý podnik sa rozumie rok, ktorý predchádza roku predkladania návrhu ceny, t.j. spotreba plynu za všetky odberné miesta odberateľa v roku 2015 neprevyšovala uvedenú hranicu spotreby plynu.

 1. A.En. Gas a.s. [ www.a-en.sk]
 2. COMAX - TT, a.s.* [ www.comaxtt.sk]
 3. ČEZ Slovensko, s.r.o. [ www.cez.sk]
 4. DNV ENERGO, a.s.* [ www.dnvenergo.sk]
 5. ELGAS, s.r.o. [ www.elgas.sk]
 6. Energie2, a.s. [ www.energie2.sk]
 7. ENERGOTRENS, s.r.o.* [ www.energotrens.sk]
 8. ENERGY ONE, s. r. o. * [ www.energyone.sk ]
 9. EP ENERGY TRADING, a.s., organizačná zložka [ www.epet.sk ]
 10. GasTrading, s.r.o. * [ www.gastrading.sk ]
 11. GEON, a.s.* [ www.geon.sk]
 12. HTMAS s.r.o.* [ www.htmas.eu]
 13. CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. * [ www.chpenergetika.sk ]
 14. Istrochem Reality, a.s.* [ www.istrochem.sk]
 15. innogy Slovensko s.r.o. (RWE Gas Slovensko, s.r.o.) [ www.innogy.sk ]
 16. KLF-ENERGETIKA, a.s.* [ www.klf-energetika.sk]
 17. KORD Slovakia, a.s.* [ www.kordslovakia.sk]
 18. KSP, s.r.o.* [ www.kspsro.sk]
 19. LAMA energy a. s. - organizačná zložka [ www.lamaenergy.sk]
 20. MAGNA ENERGIA a. s. [ www.magnaea.sk]
 21. MET Slovakia, a.s. [www.skgas.met.com]
 22. Priemyselný park Štúrovo, a. s.* [ www.ppssturovo.sk]
 23. SE Predaj, s. r. o. [ www.sepredaj.sk]
 24. SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. [ www.slovakiaenergy.sk]
 25. Slovenský plynárenský priemysel, a.s. [ www.spp.sk]
 26. Stredoslovenská energetika, a.s. [ www.sse.sk]
 27. TP 2, s.r.o.* [ www.energetikastrazske.sk]
 28. TWINLOGY s. r. o. [ www.twinlogy.com ]
 29. UTYLIS s. r. o. [ www.utylis.sk]
 30. VEMEX ENERGO s.r.o. [ www.vemexenergo.sk]
 31. Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s. * [ www.veoliaenergia.sk ]
 32. Your energy, a. s. [ www.yourenergy.sk ]
 33. ZSE Energia, a.s. [ www.zse.sk]
 34. ZVS holding, a.s.* [ www.zvsholding.sk]

Pozn.: * Dodávatelia plynu dodávajúci plyn len v rámci lokálnej distribučnej siete na vymedzenom území.

 

Pri subjektoch, pri ktorých nie je uvedené webové sídlo, úrad touto informáciou nedisponuje.