Podľa § 10 písm. f) bod 12. zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach úrad uverejňuje na svojom webovom sídle štvrťročne zoznam dodávateľov poskytujúcich univerzálnu službu spolu s odkazom na ich webové sídla. Dodávateľ plynu poskytujúci univerzálnu službu je dodávateľ plynu, ktorý dodáva plyn odberateľom plynu v domácnosti alebo malým podnikom (s ročnou spotrebou plynu do 100 000 kWh). Uvedený zoznam dodávateľov plynu je aktualizovaný k 1. 9. 2018.

Dodávatelia plynu pre domácnosti

Regulovaný subjekt: Web: Pôsobnosť:
A.En. Gas a.s. www.a-en.sk  Slovensko
ELGAS, s.r.o. www.elgas.sk Slovensko
Energie2, a.s. www.energie2.sk Slovensko
EP ENERGY TRADING, a.s., organizačná zložka www.epet.sk Slovensko
innogy Slovensko s.r.o. (RWE Gas Slovensko, s.r.o.) www.innogy.sk Slovensko
LAMA energy a. s. - organizačná zložka www.lamaenergy.sk Slovensko
MAGNA ENERGIA a. s. www.magnaea.sk Slovensko
MET Slovakia, a.s. www.skgas.met.com Slovensko
MFGK Slovakia s. r. o. www.mfgks.sk Slovensko
SE Predaj, s.r.o. www.sepredaj.seas.sk Slovensko
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. www.slovakiaenergy.sk Slovensko
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. www.spp.sk Slovensko
Stredoslovenská energetika, a.s. www.sse.sk Slovensko
TWINLOGY s. r. o. www.twinlogy.com Slovensko
UTYLIS s. r. o. www.utylis.sk Slovensko
VEMEX ENERGO s.r.o. www.vemexenergo.sk Slovensko
VNG Slovakia, spol. s r.o. www.vng-sk.com Slovensko
Your energy, a. s. www.yourenergy.sk  Slovensko
ZSE Energia, a.s. www.zse.sk Slovensko
Východoslovenská energetika  a. s. www.vse.sk Slovensko

 

Regulovaný subjekt: Web: Pôsobnosť:
ENERGY ONE, s. r. o. www.energyone.sk  LDS
GEON, a.s. www.geon.sk LDS
I.K.S. facility services spol. s r.o. www.iksfs.sk LDS
Projekt Gamma s.r.o. www.projektgamma.sk LDS

 

Dodávatelia plynu malým podnikom

Podľa § 2 písm. k) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach malým podnikom je definovaný koncový odberateľ plynu s ročnou spotrebou plynu (za všetky jeho odberné miesta) najviac 100 000 kWh za predchádzajúci rok. Rokom na zaradenie do kategórie malý podnik sa rozumie rok, ktorý predchádza roku predkladania návrhu ceny, t.j. spotreba plynu za všetky odberné miesta odberateľa v roku 2016 neprevyšovala uvedenú hranicu spotreby plynu.

Regulovaný subjekt: Web: Pôsobnosť:
A.En. Gas a.s. www.a-en.sk Slovensko
ČEZ Slovensko, s.r.o. www.cez.sk Slovensko
ELGAS, s.r.o. www.elgas.sk Slovensko
Energie2, a.s. www.energie2.sk Slovensko
EP ENERGY TRADING, a.s., organizačná zložka www.epet.sk Slovensko
innogy Slovensko s.r.o. (RWE Gas Slovensko, s.r.o.) www.innogy.sk Slovensko
LAMA energy a. s. - organizačná zložka www.lamaenergy.sk Slovensko
MAGNA ENERGIA a. s. www.magnaea.sk Slovensko
MET Slovakia, a.s. www.skgas.met.com Slovensko
MFGK Slovakia s. r. o. www.mfgks.sk Slovensko
SE Predaj, s. r. o. www.sepredaj.sk Slovensko
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. www.slovakiaenergy.sk Slovensko
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. www.spp.sk Slovensko
Stredoslovenská energetika, a.s. www.sse.sk Slovensko
TWINLOGY s. r. o. www.twinlogy.com Slovensko
UTYLIS s. r. o. www.utylis.sk Slovensko
VEMEX ENERGO s.r.o. www.vemexenergo.sk Slovensko
VNG Slovakia, spol. s r.o. www.vng-sk.com Slovensko
Your energy, a. s. www.yourenergy.sk Slovensko
ZSE Energia, a.s. www.zse.sk Slovensko
Východoslovenská energetika a. s. www.vse.sk Slovensko

 

Regulovaný subjekt: Web: Pôsobnosť:
COMAX - TT, a.s. www.comaxtt.sk LDS
DNV ENERGO, a.s. www.dnvenergo.sk LDS
ENERGOTRENS, s.r.o. www.energotrens.sk LDS
ENERGY ONE, s. r. o. www.energyone.sk LDS
GasTrading, s.r.o. www.gastrading.sk LDS
GEON, a.s. www.geon.sk LDS
HTMAS s.r.o. www.htmas.eu LDS
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. www.chpenergetika.sk LDS
Istrochem Reality, a.s. www.istrochem.sk LDS
KLF-ENERGETIKA, a.s. www.klf-energetika.sk LDS
KORD Slovakia, a.s. www.kordslovakia.sk LDS
KSP, s.r.o. www.kspsro.sk LDS
Priemyselný park Štúrovo, a. s. www.ppssturovo.sk LDS
Projekt Gamma s.r.o. www.projektgamma.sk LDS
TP 2, s.r.o. www.energetikastrazske.sk LDS
Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s. www.veoliaenergia.sk  LDS
ZVS holding, a.s. www.zvsholding.sk LDS

 

LDS - lokálna distribučná sústava

Pri subjektoch, pri ktorých nie je uvedené webové sídlo, úrad touto informáciou nedisponuje.