Podľa § 10 písm. f) bod 12. zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach úrad uverejňuje na svojom webovom sídle štvrťročne zoznam dodávateľov poskytujúcich univerzálnu službu spolu s odkazom na ich webové sídla. Dodávateľ plynu poskytujúci univerzálnu službu je dodávateľ plynu, ktorý dodáva plyn odberateľom plynu v domácnosti alebo malým podnikom (s ročnou spotrebou plynu do 100 000 kWh). Uvedený zoznam dodávateľov plynu je aktualizovaný k 1. januáru 2015.

Dodávatelia plynu pre domácnosti

 1. A.En. Gas a.s. [ www.a-en.sk]
 2. ČEZ Slovensko, s.r.o. [ www.cez.sk]
 3. ELGAS, s.r.o. [ www.elgas.sk ]
 4. Energie2, a.s. [ www.energie2.sk ]
 5. ENERGY ONE, s. r. o. [ www.energyone.sk ]
 6. ENSTRA, a.s. [ www.enstra.sk ]
 7. Europe Easy Energy Slovensko a. s. [ www.3-e.sk ]
 8. GEON, a.s.* [ www.geon.sk ]
 9. I.K.S. facility services spol. s r.o.* [ www.iksfs.sk ]
 10. LAMA energy a. s. - organizačná zložka [ www.lamaenergy.sk ]
 11. MAGNA ENERGIA a. s. [ www.magnaea.sk ]
 12. RIGHT POWER, a.s. [ www.rightpower.sk ]
 13. RWE Gas Slovensko, s.r.o. [ www.rwegas.sk ]
 14. SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. [ www.slovakiaenergy.sk ]
 15. Slovenský plynárenský priemysel, a.s. [ www.spp.sk ]
 16. Stredoslovenská energetika, a.s. [ www.sse.sk ]
 17. UTYLIS s. r. o. [ www.utylis.sk ]
 18. VEMEX ENERGO s.r.o. [ www.vemexenergo.sk ]
 19. V-Elektra Slovakia, s.r.o. [ www.v-elektra.sk ]
 20. ZSE Energia, a.s. [ www.zse.sk ]

Pozn.: * Dodávatelia plynu dodávajúci plyn v rámci lokálnej distribučnej siete na vymedzenom území. Títo dodávatelia plynu nepôsobia celoplošne na území Slovenska a nie sú zahrnutí v cenovej kalkulačke dodávky plynu pre domácnosti    
    

Dodávatelia plynu malým podnikom

Podľa § 2 písm. k) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach malým podnikom je definovaný koncový odberateľ plynu s ročnou spotrebou plynu (za všetky jeho odberné miesta) najviac 100 000 kWh za predchádzajúci rok. Rokom na zaradenie do kategórie malý podnik sa rozumie rok, ktorý predchádza roku predkladania návrhu ceny, t.j. spotreba plynu za všetky odberné miesta odberateľa v roku 2012 neprevyšovala uvedenú hranicu spotreby plynu.

 1. A.En. Gas a.s. [ www.a-en.sk]
 2. COMAX - TT, a.s.* [ www.comaxtt.sk]
 3. ČEZ Slovensko, s.r.o. [ www.cez.sk]
 4. Dalkia Industry Žiar nad Hronom, a.s.* [ www.dalkia.sk]
 5. DNV ENERGO, a.s.* [ www.dnvenergo.sk]
 6. ELGAS, s.r.o. [ www.elgas.sk]
 7. Energie2, a.s. [ www.energie2.sk]
 8. ENERGOSAM, s.r.o.* [ - ]
 9. ENERGOTRENS, s.r.o.* [ www.energotrens.sk]
 10. Europe Easy Energy Slovensko a. s. [ www.3-e.sk]
 11. GEON, a.s.* [ www.geon.sk]
 12. HTMAS s.r.o.* [ www.htmas.eu]
 13. Istrochem Reality, a.s.* [ www.istrochem.sk]
 14. KLF-ENERGETIKA, a.s.* [ www.klf-energetika.sk]
 15. KORD Slovakia, a.s.* [ www.kordslovakia.sk]
 16. KSP, s.r.o.* [ www.kspsro.sk]
 17. LAMA energy a. s. - organizačná zložka [ www.lamaenergy.sk]
 18. MAGNA ENERGIA a. s. [ www.magnaea.sk]
 19. MET Slovakia, a. s. [ www.skgas.met.com]
 20. PRAKOENERG, spol. s r.o.* [ - ]
 21. Priemyselný park Štúrovo, a. s.* [ www.ppssturovo.sk]
 22. RIGHT POWER, a.s. [ www.rightpower.sk]
 23. RWE Gas Slovensko, s.r.o. [ www.rwegas.sk]
 24. SE Predaj, s. r. o. [ www.sepredaj.sk]
 25. SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. [ www.slovakiaenergy.sk]
 26. Slovenský plynárenský priemysel, a.s. [ www.spp.sk]
 27. Stredoslovenská energetika, a.s. [ www.sse.sk]
 28. TMC Servis s.r.o.* [ www.tmcservis.sk]
 29. TOP Development, a.s.* [ www.topdevelopment.sk]
 30. TP 2, s.r.o.* [ www.energetikastrazske.sk]
 31. UTYLIS s. r. o. [ www.utylis.sk]
 32. VEMEX ENERGO s.r.o. [ www.vemexenergo.sk]
 33. V-Elektra Slovakia, s.r.o. [ www.v-elektra.sk]
 34. ZSE Energia, a.s. [ www.zse.sk]
 35. ZVS holding, a.s.* [ www.zvsholding.sk]

Pozn.: * Dodávatelia plynu dodávajúci plyn len v rámci lokálnej distribučnej siete na vymedzenom území.

 

Pri subjektoch, pri ktorých nie je uvedené webové sídlo, úrad touto informáciou nedisponuje.