Postup pri uplatňovaní štandardu kvality podľa § 4 ods. 1 písm. a) vyhlášky č. 275/2012 Z. z. od 1.1.2014

V súvislosti s centrálnou fakturáciou poplatkov súvisiacich s prevádzkou sústavy, ktorú podľa § 31 vyhlášky č. 24/2012 Z. z. vykonáva OKTE, a.s. od 1.1.2014, pri uplatňovaní štandardu kvality podľa § 4 ods. 1 písm. a) vyhlášky č. 275/2012 Z. z. v praxi postupuje dodávateľ elektriny od 1.1.2014 nasledovne:

 1. Ak je dodávateľovi elektriny doručené podanie týkajúce sa správnosti fakturácie za dodávku elektriny a dodávateľ elektriny potrebuje pre overenie správnosti faktúry súčinnosť prevádzkovateľa sústavy, požiada prevádzkovateľa sústavy o poskytnutie potrebnej súčinnosti podľa § 4 ods. 1 písm. c)  vyhlášky č. 275/2012 Z. z. v termíne do dvoch pracovných dní od prijatia podania.
   
 2. Ak do 30 dní od doručenia žiadosti dodávateľa o overenie správnosti fakturácie prevádzkovateľovi sústavy informuje prevádzkovateľ sústavy  dodávateľa elektriny, že namerané a fakturované množstvo dodanej elektriny do OM,  na ktoré sa reklamácia faktúry vzťahuje, overil a nezistil chybu v nameraných údajoch, postupuje dodávateľ elektriny podľa § 4 ods. 1 písm. a) vyhlášky č. 275/2012 Z. z..
   
 3. Ak má dodávateľ elektriny v lehote do 30 dní od odoslania žiadosti o overenie správnosti  fakturácie prevádzkovateľovi sústavy informáciu od prevádzkovateľa sústavy o oprave údajov o odbere elektriny v OM, na ktoré sa reklamácia faktúry vzťahuje, a do jedného dňa od doručenia opravných údajov od prevádzkovateľa sústavy aj informáciu od OKTE, a.s. o oprave faktúry za TSS, TPS, postupuje dodávateľ elektriny podľa § 4 ods. 1 písm. a) vyhlášky č. 275/2012 Z. z..
   
 4. Ak má dodávateľ elektriny v lehote do 30 dní od odoslania žiadosti o overenie správnosti  fakturácie prevádzkovateľovi sústavy informáciu od prevádzkovateľa sústavy o oprave údajov o odbere elektriny v odbernom mieste, na ktoré sa reklamácia faktúry vzťahuje, a do jedného dňa od doručenia opravných údajov od prevádzkovateľa sústavy nemá informáciu od OKTE, a.s. o oprave faktúry za TSS, TPS, pošle odberateľovi elektriny v lehote 35 dní od doručenia reklamácie stanovisko, v ktorom uvedie či je reklamácia faktúry oprávnená alebo nie. Ak je reklamácia oprávnená, obsahom stanoviska je aj informácia o termíne odoslania opravnej faktúry a o spôsobe vyrovnania rozdielu v platbách. Termín odoslania opravnej faktúry má väzbu na termín opravenia údajov v informačnom systéme OKTE, a.s. podľa bodu 4.13.4 prevádzkového poriadku OKTE, a.s..
   
 5. Ak dodávateľ elektriny dodrží postup podľa bodu 4., vyhodnotí vyriešenie danej udalosti tak, že štandard kvality podľa § 4 ods. 1 písm. a) vyhlášky č. 275/2012 Z. z. bol dodržaný.
   
 6. Štandard kvality podľa § 4 ods. 1 písm. a) vyhlášky č. 275/2012 Z. z.  sa vyhodnotí ako nedodržaný vtedy, ak dodávateľ elektriny v prípade popísanom v bode 2. alebo 3. nedodrží ustanovenie § 4 ods. 1 písm. a) vyhlášky č. 275/2012 Z. z., alebo ak v prípade popísanom v bode 4. neodošle účastníkovi trhu s elektrinou oznámenie v lehote 35 dní tak, ako je v bode 4. uvedené.