Upozornenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví pre regulované subjekty

Podľa § 7, 11, 14, 19, 26, 29, 31, 33, 36 a 38 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 221/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike je súčasťou návrhu ceny regulovaného subjektu:

potvrdenie nie staršie ako tri mesiace preukazujúce, že voči regulovanému subjektu nie sú evidované

  1. daňové nedoplatky podľa osobitného predpisu (§ 2 písm. b) a f) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov) správcom dane,
  2. nedoplatky poistného na zdravotné poistenie,
  3. nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie.

 

Vypracoval: Odbor regulácie elektroenergetiky

V Bratislave dňa 29.07.2013

Share this post