Povinnosť výrobcov elektriny predložiť údaje do 30.05.2013 a do 15.08.2013

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 27 ods. 2 písm. q) zákona 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 29 ods. 1 písm. k) zákona 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach žiada výrobcov elektriny o predloženie nasledovných tabuliek v termíne do 30. mája 2013 v predloženej štruktúre a rozsahu.

Vyplnené tabuľky (súbor spracovateľný v programoch MS Excel alebo OpenOffice) zašlite v elektronickej podobe na e-mailovú adresu hanak@urso.gov.sk a v písomnej podobe podpísané na adresu úradu.

Zaslaním vyplnenej tabuľky si výrobca s právom na podporu podľa § 3 ods. 1 písm. b) a c) zákona 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zároveň splní povinnosť voči úradu podľa § 4 ods. 2 písm. c) tohto istého zákona do 15. augusta 2013.