Medzi hlavné činnosti úradu v oblasti regulácie plynárenstva patrí najmä:

 • určovanie podmienok vykonávania regulovaných činností:
  • pripojenie a prístup do prepravnej siete a distribučných sietí
  • preprava plynu, distribúcia plynu na vymedzenom území a dodávka plynu
  • prístup do zásobníkov plynu a uskladňovanie plynu
 • výkon cenovej regulácie v oblasti prepravy plynu (pripojenie do prepravnej siete, prístup do prepravnej siete a preprava plynu), distribúcie plynu (pripojenie do distribučnej siete, prístup do distribučnej siete a distribúcia plynu, poskytovanie podporných služieb v plynárenstve), dodávky plynu pre zraniteľných odberateľov plynu, dodávky plynu dodávateľom plynu poslednej inštancie a výkupu plynárenského zariadenia,
 • sledovanie trhu s plynom,
 • vypracovanie vzorového prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete,
 • vypracovanie vzorových obchodných podmienok dodávky plynu, pri ktorej sa poskytuje univerzálna služba,
 • schvaľovanie prevádzkových poriadkov prevádzkovateľov sietí a prevádzkovateľov zásobníkov plynu,
 • schvaľovanie obchodných podmienok dodávky plynu pre dodávateľov plynu poskytujúcich univerzálnu službu,
 • prijímanie opatrení na dosiahnutie univerzálnej služby a služby vo verejnom záujme a zabezpečenie prispievania k ochrane zraniteľných odberateľov plynu a odberateľov plynu spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby,
 • udeľovanie dočasnej výnimky z povinnosti zabezpečiť prístup tretích strán do siete a do zásobníka a o určení pravidiel a postupov riadenia a prideľovania kapacity nových významných plynárenských zariadení,
 • rozhodovanie o súhlase s výstavbou priameho plynovodu,
 • sledovanie vykonávania desaťročného plánu rozvoja siete,
 • schvaľovanie zmlúv súvisiacich s realizáciou investícií do prepravnej siete,
 • riešenie podnetov účastníkov trhu s plynom.

Okrem primárnej energetickej legislatívy, ktorú predstavujú zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 435/2014 Z. z., ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi v odvetví plynárenstva sú:

 • vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v znení vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 423/2013 Z. z.,
 • vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 193/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve v znení vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 187/2014 Z. z.,
 • vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 278/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality uskladňovania plynu, prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky plynu,
 • vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 303/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti žiadosti o udelenie výnimky a doklady prikladané k žiadosti,
 • vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 4/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa plynu a ich uchovávanie,
 • vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 446/2012 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob vedenia evidencie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, spôsob vedenia evidencie nákladov, výnosov, aktív a pasív, forma a termíny predkladania výstupov z evidencie,
 • vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 346/2012 Z. z. o náležitostiach žiadosti o vydanie predchádzajúceho súhlasu,
 • vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 2/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú postupy a opatrenia týkajúce sa uchovávanie údajov, forma a obsah uchovávaných údajov.