Podľa § 12 ods. 6 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov súčasťou písomnej žiadosti žiadateľa pri energetickom zariadení na výrobu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom od 1 MW je aj stanovisko Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len "úrad") k vydaniu osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia (ďalej len "osvedčenie"). Osvedčenie vydáva Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky.

K žiadosti je potrebné v rámci investičného zámeru žiadateľa o vydanie stanoviska priložiť nasledujúce podklady:

 • identifikačné údaje žiadateľa o vydanie stanoviska,
 • kópia výpisu z obchodného registra (nie starší ako 3 mesiace),
 • charakteristika energetického zariadenia
  • druh energetického zariadenia z hľadiska výroby elektriny a použitého paliva (napr. KVET, OZE a pod.),
  • dátum uvedenia do prevádzky,
  • druh paliva, bližšia charakteristika - parametre,
  • inštalovaný výkon,
  • účinnosť energetického zariadenia,
  • výstupný produkt, predpokladané ročné množstvo dodanej energie (elektrina aj teplo),
  • využitie druhotného výstupného produktu - ďalšie spracovanie a využitie alebo odpad,
  • dodávka elektriny do sústavy alebo portfólio odberateľov,
 • údaje o umiestnení energetického zariadenia na vymedzenom území SR,
 • dodávateľ paliva (zmluvné zabezpečenie),
 • vplyv energetického zariadenia na životné prostredie,
 • ekonomické údaje
  • investičné náklady a finančné zabezpečenie,
  • vplyv energetického zariadenia na bezpečnosť dodávok energií,
  • predpokladané prevádzkové náklady,
  • ekonomická efektívnosť,
  • projekcia IRR (Internal Rate of Return) - ukazovateľ vnútornej miery výnosnosti.

Na základe predloženej žiadosti o stanovisko a pripojených podkladov úrad posúdi predložené údaje, doklady a vydá stanovisko k predmetnej veci do 30 dní odo dňa doručenia kompletnej žiadosti (žiadosť vrátane všetkých požadovaných podkladov).

Spracoval: Odbor regulácie elektroenergetiky a plynárenstva

V Bratislave dňa 02.11.2012