Metodické usmernenie k predkladaniu potvrdenia o pôvode elektriny vyrobenej spaľovaním alebo spoluspaľovaním biomasy, spaľovaním alebo spoluspaľovaním biokvapaliny alebo spotrebou biometánu vo vzťahu k uplatňovaniu podpory doplatkom

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad”) pre zabezpečenie jednotného postupu pri predkladaní potvrdení o pôvodne elektriny vyrobenej spaľovaním alebo spoluspaľovaním biomasy vo vzťahu k uplatňovaniu podpory výroby elektriny doplatkom, vydáva toto metodické usmernenie:

Podľa § 7 ods. 3 písm. b) zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon”) v znení účinnom od 1. mája 2011 sa potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie vydáva výrobcovi elektriny z obnoviteľných zdrojov energie za predchádzajúci kalendárny rok, ak vyrába elektrinu spaľovaním alebo spoluspaľovaním biomasy, spaľovaním alebo spoluspaľovaním biokvapaliny alebo spotrebou biometánu. Vzhľadom k zmene zákonnej úpravy s účinnosťou od 1. mája 2011 vydá úrad výrobcovi elektriny potvrdenie o pôvode elektriny iba spätne za predchádzajúci kalendárny rok. Výrobca elektriny je oprávnený požiadať o vydanie potvrdenia o pôvode elektriny pre rok 2012 iba spätne, a to v roku 2013. V priebehu roka 2012 úrad potvrdenie o pôvode elektriny pre rok 2012 výrobcovi elektriny nevydáva. Obdobne sa postupuje aj v ďalších kalendárnych rokoch.

Podľa § 7 ods. 1 zákona potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, ktoré predkladá výrobca elektriny prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy, slúži na preukázanie práva na podporu podľa § 3 zákona. Podľa § 3 ods. 1 zákona sa podpora výroby elektriny vykonáva viacerými zákonom ustanovenými formami. Potvrdenie o pôvode elektriny nemožno považovať za podmienku poskytovania podpory doplatkom, t.j. za platobnú podmienku pre poskytovanie podpory doplatkom zo strany prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy. Osvedčením výrobcu elektriny o výrobe elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo vysoko účinnou kombinovanou výrobou je v prvom rade rozhodnutie úradu o určení ceny elektriny pre výrobcu elektriny pre rok 2012 a ďalej pre nasledujúce kalendárne roky. Potvrdenie o pôvode elektriny osvedčuje spätne za predchádzajúci kalendárny rok právo výrobcu elektriny na podporu, t.j. aj na podporu doplatkom a rozsah podpory doplatkom. V prípade vzniku nedoplatku alebo preplatku v rámci poskytovanie podpory doplatkom vystupujú výrobca elektriny a prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy ako predávajúci a kupujúci v rámci obchodnoprávneho vzťahu a vysporiadajú svoje vzájomné práva a povinnosti v súlade s ustanoveniami osobitného predpisu.

V Bratislave dňa 15.02.2012