Oznámenie o aritmetickom priemere denných cien produktu EEX Phelix Baseload Year Futures Cal2011 Settlement price

Úrad oznamuje dodávateľom elektriny, že aritmetický priemer denných cien produktu EEX Phelix Baseload Year Futures Cal2011 Settlement price je vo výške 49,9607 €/MWh.

Predmetný aritmetický priemer slúži ako podklad pre účely cenovej regulácie podľa príloh č. 4 a č. 7 časť B výnosu úradu č. 2/2008, ktorým sa ustanovuje regulácia cien v elektroenergetike v znení neskorších predpisov.