Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) v cenových rozhodnutiach o cene elektriny pre stanovenie doplatku pre výrobcov z obnoviteľných zdrojov energie (ďalej len „OZE“) uvádza na príslušný rok predpokladané množstva elektriny, na ktoré sa uplatní doplatok.

Z dôvodov prirodzenej povahy obnoviteľných zdrojov energie môže v priebehu roka výrobca elektriny z OZE v zariadení výrobcu elektriny s technológiou výroby elektriny z vodnej energie, veternej energie a slnečnej energie prekročiť predpokladané množstvo vyrobenej elektriny uvedené v rozhodnutí úradu.

V súlade s § 4 ods. 1 písm. c) zákona č. 309/2009 Z. z. má výrobca elektriny s právom na podporu, právo na doplatok na základe účtovného dokladu vystaveného prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy na skutočné množstvo elektriny vyrobenej za kalendárny mesiac.

Z uvedeného vyplýva, že prekročenie predpokladaného množstva elektriny vyrobenej z OZE nie je dôvodom na nenaplnenie práva výrobcu elektriny s právom na podporu podľa § 4 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 309/2009 Z. z. a nie je dôvodom na zmenu rozhodnutia o cene elektriny pre stanovenie doplatku.

[08.11.2010]