Úrad pre reguláciu sieťových odvetví v súlade s § 20a v spojení s § 69a ods. 8 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 112/2008 Z. z. oznamuje koncovým odberateľom elektriny, že na území Slovenskej republiky sú dodávateľmi poslednej inštancie tieto spoločnosti:
  • na území Západného Slovenska
    - spoločnosť ZSE Energia, a.s. so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava,
  • na území Stredného Slovenska
    - spoločnosť Stredoslovenská energetika, a.s. so sídlom Ulica republiky 5, 010 47 Žilina,
  • na území Východného Slovenska
    - spoločnosť Východoslovenská energetika, a.s. so sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice.