Tarifa za prevádzkovanie systému významne ovplyvňuje koncovú cenu elektriny. Zahŕňa v sebe podporu ťažby domáceho uhlia, výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov, podporu vysoko účinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla a náklady organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.

Po schválení novely zákona č. 309/2009 Z. z. v Národnej rade SR, ktorá zmenila podmienky podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov, musel Úrad pre reguláciu sieťových odvetví splniť požiadavky zákona a v zmysle neho zahrnúť do výpočtu ceny elektriny na rok 2011 všetky faktory ovplyvňujúce určenie tarify za prevádzkovanie systému pre prevádzkovateľov distribučných sústav.

Úrad na základe požiadaviek médií a verejnosti o zverejnenie podielu jednotlivých druhov obnoviteľných zdrojov elektriny na tarife za prevádzkovanie systému, ako dôležitej zložke koncovej ceny elektriny pre rok 2011, urobil príslušnú analýzu (PDF, 192kB), ktorej výsledky sú spracované vo forme tabuliek a grafov.