Oznámenie úradu o uplatňovaní ustanovenia § 47 ods. 1 vyhlášky úradu č. 225/2011 Z.z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike na rok 2012

V § 47 ods. 1 vyhlášky úradu, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike (ďalej len „vyhláška“) je ustanovené: „Ak nebude návrh ceny na rok t v konaní o cenovej regulácii úradom schválený do 31. decembra roku t-1, do dňa doručenia cenového rozhodnutia regulovanému subjektu sa na rok t uplatní cena schválená cenovým rozhodnutím na rok t-1; rovnako sa postupuje, ak nebude cena úradom určená. Uvedené neplatí pre výrobcu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a výrobcu elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou.”

Prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy uplatňuje voči koncovým odberateľom elektriny okrem cien za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny aj tarifu za prevádzkovanie systému (TPS) a tarifu za systémové služby (TSS).

Uplatňovanie TPS a TSS nie je uplatňovaním ceny za dodaný tovar alebo poskytované služby.

Prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy, ktorý nemá pre rok 2012 vydané cenové rozhodnutie postupuje tak, že

  • do dňa doručenia rozhodnutia vo veci schválenia alebo určenia ceny elektriny za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny na rok 2012 uplatňuje v roku 2012 ceny za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny schválené na rok 2011 podľa § 47 ods. 1 vyhlášky,
  • uplatňuje od 1.1.2012 TPS2012 určenú úradom pre prevádzkovateľov regionálnej distribučnej sústavy vo výške 15,70 €/MWh podľa § 32 vyhlášky,
  • uplatňuje od 1.1.2012 TSS2012 určenú úradom pre prevádzkovateľov regionálnej distribučnej sústavy a prevádzkovateľa prenosovej sústavy vo výške 7,33 €/MWh podľa § 32 vyhlášky.