Štruktúra ceny za dodávku plynu pre odberateľov plynu v domácnosti

Štruktúra ceny za dodávku plynu pre odberateľov plynu v domácnosti je úradom určovaná formou koncovej (integrovanej) ceny, ktorá zahŕňa nákupnú cenu plynu, prepravu plynu, distribúciu plynu, skladovanie plynu a obchodnú činnosť dodávateľa plynu.

Cena za dodávku plynu pre domácnosti v jednotlivých skupinách odberateľov plynu v domácnosti (tarifné skupiny D1 až D3) je určená ako maximálna cena.

Maximálna cena za dodávku plynu pre odberateľov plynu v domácnosti pre tarifné skupiny D1 až D3 s ročnou spotrebou plynu do 68 575 kWh (6 500m3) , ktorú schvaľuje úrad cenovým rozhodnutím, pozostáva z dvoch zložiek:

  1. maximálna výška fixnej mesačnej sadzby,
  2. maximálna výška sadzby za odobratý plyn.